Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits (EØS-forskriften). Endringene skal gjennomføre nye EØS-krav i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv som er fastsatt i direktiv 2013/55/EU og kommisjonsforordning 2015/983. Endringsdirektivet fra 2013 er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen, men dette forventes å skje i løpet av 2016. I forslaget videreføres dagens ordning for godkjenning av yrkesutøvere utdannet i andre EØS-stater. Det foreslås enkelte tillegg og justeringer som er nødvendige for å gjennomføre direktivets minstekrav.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.09.2016

Vår ref.: 16/3783

Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits (EØS-forskriften).

 

Høringsfristen er 16. september 2016.

 

Endringene skal gjennomføre nye EØS-krav i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv som er fastsatt i direktiv 2013/55/EU og kommisjonsforordning 2015/983. Endringsdirektivet fra 2013 er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen, men dette forventes å skje i løpet av 2016. I forslaget videreføres dagens ordning for godkjenning av yrkesutøvere utdannet i andre EØS-stater. Det foreslås enkelte tillegg og justeringer som er nødvendige for å gjennomføre direktivets minstekrav.

 

Høringsinstansene inviteres til å uttale seg om alle delene av departementets forslag.

 

Departementet ønsker særlig at høringsinstansene vurderer følgende forslag:

1)    å ikke forskriftsregulere delvis adgang til yrkesutøvelse (høringsnotatet kapittel 11)

2)    bestemmelser om profesjonskort (forskriftsforslaget §§ 20a til 20e og høringsnotatet kapittel 12)

3)    regulering av plikten til å varsle til andre lands myndigheter (forskriften § 28 og høringsnotatet kapittel 15)

 

Departementet presiserer at endringene som foreslås skal gjennomføre direktivets minstekrav. Det vises til at direktivet begrenser vårt handlingsrom med hensyn til hvilke krav som kan stilles til yrkesutøvere fra EØS-stater som søker om godkjenning i Norge. Det er dermed ikke de nye kravene som sådan som er på høring, men forslaget til måten de nye kravene skal gjennomføres på.

 

Høringsbrev og høringsnotat finner du på regjeringen.no under Dokumenter - høringer.

 

Departementet har innført ny løsning for høringsuttalelser. Ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finner her:

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Elisabeth Salvesen

avdelingsdirektør

Akademikerne

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

Datatilsynet

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finansdepartementet

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjon Virke

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesleger

Landets fylkesmenn

Landets fylkestannleger

Landets helseforetak

Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mattilsynet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Optikerforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk kiropraktorforening

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Ortopediingeniørers Forening

Norske Ortoptister Forening

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 PARAT Helse

Politidirektoratet

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Riksrevisjonen

Sametinget

Spekter

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Studieforbundet Folkeuniversitetet

UNIO

Universitets- og høyskolerådet

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)