Høring - endringer i forskrift om barnesakkyndig kommisjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om Barnesakkyndig kommisjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.12.2015

Vår ref.: BLD

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv forelegge forslaget for eventuelle etater, organer og relevante aktører. Høringsnotatet er også å finne på departementets hjemmeside. Høringsfristen er 2. desember 2015.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger nede på siden.

Høring - endringer i forskrift om barnesakkyndig kommisjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om Barnesakkyndig kommisjon.

 Bakgrunn

Barnesakkyndig kommisjon (BSK) har som oppgave å kvalitetssikre sakkyndige rapporter bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller private parter, knyttet til barnevernssaker. Først når en rapport er gjennomgått av BSK, kan den gi grunnlag for særlige tiltak etter barnevernloven.

BSK ble opprettet 1. januar 2010. BSK består av en kommisjonsleder og har i dag 15 kommisjonsmedlemmer Agenda Kaupang AS foretar på oppdrag fra BLD en evaluering av BSK. Rapporten er ventet ferdigstilt 1. oktober 2015.

BSK er hjemlet i barnevernloven § 2-5. Det følger av første ledd annet punktum at "Kommisjonens medlemmer oppnevnes av Kongen". Ved kgl. res 25. januar 2013 Delegering av Kongens myndighet etter barnevernloven § 2-5 første ledd annet punktum til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ble denne myndigheten delegert til BLD.

BLD har med hjemmel i § 2-5 annet ledd gitt nærmere bestemmelser om BSK i forskrift om Barnesakkyndig kommisjon av 24. september 2009. Dagens medlemmer ble oppnevnt ved kgl. res 25. januar 2013, frem til 31. desember 2015.

Forskriften § 1 bestemmer at "[m]edlemmene av Barnesakkyndig kommisjon oppnevnes av Kongen for tre år av gangen. Kongen fastsetter antall medlemmer og oppnevner en leder for kommisjonen. Høy barnefaglig kompetanse skal vektlegges ved oppnevnelsen."

Etter bestemmelsen må medlemmene og leder oppnevnes for tre år av gangen. Forskriften åpner ikke for oppnevnelse verken for en lengre eller en kortere periode. Departementet mener dette er uheldig og mener bestemmelsen bør ivareta situasjoner hvor det er ønskelig og hensiktsmessig å oppnevne leder og/eller medlemmer av kommisjonen for kortere perioder enn 3 år. Dette vil eksempelvis kunne være aktuelt i tilfeller hvor man av ulike grunner ønsker å avvente en ny oppnevning, samtidig som den sittende kommisjonen ikke ønsker å tiltre en ny periode på 3 år. Til sammenligning følger det av Forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon § 1 annet ledd at "[m]edlemmene oppnevnes av departementet for inntil tre år av gangen".

Videre mener departementet det bør være mulig å oppnevne medlemmer for inntil fire år. Dette vil sikre større fleksibilitet og gi større kontinuitet i tilfeller dette er ønskelig.

I tillegg mener departementet at det bør fremgå av forskriften at kompetansen til å oppnevne medlemmer av BSK tilligger BLD. Denne myndigheten er allerede delegert til BLD gjennom kgl. res 25. januar 2013, og det er BLD som i dag oppnevner medlemmene. En endring av forskriften på dette punkt vil derfor ikke medføre noen endringer i praksis. Departementet mener det av hensyn til klarhet og forutberegnelighet er en fordel at forskriften stadfester BLDs myndighet, og bringes i samsvar med delegasjonsvedtaket.

Forslag til endringer

I forskrift 24. september 2009 om Barnesakkyndig kommisjon gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Medlemmene av Barnesakkyndig kommisjon oppnevnesav departementet forinntil fire år av gangen. Departementet fastsetter antall medlemmer og oppnevner en leder for kommisjonen. Høy barnefaglig kompetanse skal vektlegges ved oppnevnelsen.

Frist for å gi høringsuttalelse settes til 2. desember 2015.

 Med hilsen                                                                        

Mette K. Solum (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Mathias Lia Nordmoen
                                                                                          førstekonsulent

  

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

  

Adresseliste

  

Sentralenheten for    fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Pb. 8199 Dep

0034

OSLO

Norsk Psykologforening

Pb. 419 Sentrum

0103

OSLO

ungdoms- og    familiedirektoratet Barne-

Pb. 2233

3103

TØNSBERG

Justis- og    beredskapsdepartementet

Pb. 8005 Dep

0030

OSLO

Helse- og    omsorgsdepartementet

Pb. 8011 Dep

0030

OSLO

Fellesorganisasjonen

Pb. 4693 Sofienberg

0506

OSLO

Den Norske    Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164

OSLO

Domstoladministrasjonen

Pb. 5678 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Barnesakkyndig    kommisjon

Pb. 8027 Dep

0030

OSLO

Den Rettsmedisinske kommisjon

Postboks 8027

0030

OSLO

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Vestre Viken HS Bærum

3004

DRAMMEN