Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring et forslag om endringer i forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet (dagpengeforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.06.2019

Vår ref.: 19/1490

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring et forslag om endringer i forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet (dagpengeforskriften).

Med virkning fra og med 1. juli 2019 forskyves perioden for opptjening av minsteinntekt og beregningsgrunnlaget for dagpenger, jf. Prop. 12 L (2018-2019)[1]. Mens det til nå har vært inntekt det siste avsluttede eller tre avsluttede, hele kalenderårene som har gitt opptjening, vil det nå være inntekten de siste 12 (ev. 36) månedene helt frem til søknadstidspunktet som skal legges til grunn.

Fordi Arbeids- og velferdsetaten ikke alltid vil ha tilgjengelige inntektsopplysninger fra den siste forutgående kalendermåneden før søknadstidspunktet, er det behov for å regulere nærmere hva som skal regnes som siste avsluttede kalendermåned. I forslaget legges det grunn at dette knyttes til tidspunktet for arbeids­givers rapporteringstidspunkt etter a-opplysningsloven. Opptjenings­perioden blir nå knyttet direkte opp til søknadstidspunktet. Det gjør at det er nødvendig å definere dette tidspunktet helt klart.

Forskyvningen av opptjeningsperioden innebærer også at det er nødvendig med enkelte justeringer av de særlige reglene i dagpengeforskriften kapittel 13, som følger av EU-trygdeforordningen 883/2004.

I tillegg foreslås mindre justeringer i regelverket for fastsettelse av vanlig arbeidstid i dagpengeforskriften kapittel 11: Det foreslås at perioder der en dagpengesøker mottar ytelser etter folketrygdloven kapittel 9 ved barns eller andre nærståendes sykdom, eller ytelser som trer i stedet for arbeidsinntekt, skal regnes som perioder med arbeid ved fastsettelse av vanlig arbeidstid. Endringene vil føre til at disse dagpengemottakerne vil kunne få fastsatt en noe høyere vanlig arbeidstid enn i dag.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 13. juni 2019.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Solveig Lie (e.f.)
avdelingsdirektør 

Else Pernille Torsvik
fagdirektør

[1] Se Prop 12 L (2018-2019) Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018), og etterfølgende lovvedtak  sanksjonert v. Kgl.res. 20. desember 2018.

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Departementene
 • Fellesforbundet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Landsorganisasjonen Norge
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Statsministerens kontor
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen