Høring - endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter – nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter, samt i arbeidsmiljøloven § 4-1 syvende ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2015

Vår ref.: 15/431

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter, samt i arbeidsmiljøloven § 4-1 syvende ledd. Forslaget går ut på å endre navnet på id-kortet til HMS-kort. Bakgrunnen for forslaget er utfordringer med misbruk av kortet som legitimasjonsdokument. Forslaget inneholder også mindre endringer for å rette opp henvisninger til annen lovgivning. 

Departementet ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for underliggende etater og medlemsorganisasjoner. 

Forslaget er av begrenset omfang og innebærer ikke materielle endringer i reglene om id-kort. Spørsmålet om å endre navnet på kortet er til en viss grad allerede drøftet med Arbeidstilsynet og de berørte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. På denne bakgrunn finner departementet at det er tilstrekkelig med en høringsfrist på seks uker i denne saken. Det tas hensyn til påskeferien. 

Høringsfristen settes til 28. april 2015.

På samme grunnlag er kretsen av høringsinstanser begrenset til partene i arbeidslivet, øvrige departementer og tilsynsmyndighetene, jf. vedlagte liste. Høringsdokumentene publiseres også på regjeringen.no.

Slik avgis høringsuttalelser

Høringsuttalelser skal sendes inn digitalt på regjeringen.no.

 

Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn, vil bli publisert på regjeringen.no. Unntaket er hvis svaret inneholder trusler eller injurier, eller hvis det inneholder personopplysninger. 

Eventuelle spørsmål om høringssaken kan rettes til Ingrid Finsland (22 24 85 82 eller if@asd.dep.no).

 

Med hilsen

Eli Mette Jarbo (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Ingrid Finsland
                                                                                          seniorrådgiver

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeidstilsynet
Petroleumstilsynet
Næringslivets hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Hovedorganisasjonen Virke
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Kommunesektorens organisasjon KS
Akademikerne
Fellesforbundet
NHO Service
Norsk Arbeidsmandsforbund
Byggenæringens Landsforening

Til toppen