Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i vedlagte høringsnotat endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-forskriften), forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2019

Vår ref.: 19/2929

Formålet med forskriftsendringene er å få et bedre smittevern. Endringene i MSIS og SYSVAK foreslås for å få bedre kunnskap om vaksinasjonsdekningen i befolkningen og utbredelsen av smittsomme sykdommer i samfunnet. Videre foreslås en plikt for helsepersonell til å varsle om smittsom sykdom ved overflytting av pasienter. Det foreslås ny meldingsplikt for helsetjenesteassosierte infeksjoner til MSIS og til sist foreslås det å tilføye sykdom forårsaket av karbapenemaseproduserende bakterier (KPB) på listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon. Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter e.l.

Høringsfristen er 26. september 2019.

Med hilsen

Arne Marius Fosse (e.f.)
kst. avdelingsdirektør
                                                                            Ragnhild Angell Holst
                                                                            seniorrådgiver

Bioteknologirådet

Datatilsynet

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag (NEM)

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

DIPS ASA

Direktoratet for e-helse

Folkehelseinstituttet

Fürst medisinske laboratorium AS

Helsedirektoratet

HERO/Senter for helseadministrasjon

Kreftregisteret

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets kommuner

Legeforeningens forskningsinstitutt

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Norsk forening for infeksjonsmedisin

Norsk helsenett SF

Norsk sykepleierforbund

NTNU, Det medisinske fakultet

Personvernnemnda

Program for helseøkonomi i Bergen

Riksrevisjonen

Rådet for legeetikk

Sametinget

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Sjukehusapoteka Vest HF

Smittevernlegene

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk 

Unilabs

Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Volvat Medisinske Senter AS

Yngre legers forening