Høring - Endringer i forskrift om valg til Sametinget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om valg til Sametinget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2017

Vår ref.: 16/4697

Høringsuttalelser skal avgis digitalt i innsendingsløsningen nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsnotatet vil bli oversatt til samisk og publisert på samisk på regjeringen.no. 

I høringsnotatet foreslås det en endring i fristen for godkjenning av forhåndsstemmer fra valgdagen kl. 21 til tirsdag etter valgdagen kl. 17, jf. endringer i valgloven som ble vedtatt i Stortinget den 13. juni. Det foreslås også enkelte endringer som bidrar til en bedre harmonisering mellom bestemmelsene i valgloven/valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Med hilsen
Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør

Sissel Lian
rådgiver

 

Departementene

Kommunene

Sametinget

Valgdirektoratet

 

Arbeiderpartiet

Árja

Ávjovárre Venstre

Ávjuvárri fastboendes liste

Ealáhus ja Luondu listtu

Fremskrittspartiet

Høyres hovedorganisasjon

Johttisápmelaččaid listtu

Nordkalottfolket

Norgga Sámiid Riikkasearvi

Samefolkets parti

Samenes folkeforbund/Sámiid Álbmotlihttu

Samer Sørpå

Senterpartiets hovedorganisasjon

Senterpartiets samepolitiske råd

Sosialistisk Venstreparti

Åarjel-Saemiej Gïelh

 

Institutt for samfunnsforskning

Nord Universitetet

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Norges miljø- og biovitenskapelige uiversitet

Norges teknisk-vitenskapelige universitet

Norsk Institutt for By- og Regionforskning

Rokkansenteret

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Til toppen