Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endringer i havne- og farvannsloven om håndheving av fartsovertredelser mv.

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre enkelte bestemmelser i havne- og farvannsloven. Departementet foreslår å gjeninnføre havne- og farvannslovens (2009) tidligere system for håndheving av fartsovertredelser. I tillegg foreslås det å gi departementet hjemmel til å fastsette forskrift om vrakfjerning, klargjøre hjemmel for å føre tilsyn med farvannsavgiften og andre mindre endringer av teknisk karakter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.09.2020

Vår ref.: 20/1856

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre enkelte bestemmelser i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven).

I etterkant av lovens ikrafttredelse 1.1.2020 har Samferdselsdepartementet sett behov for å  å gjeninnføre havne- og farvannslovens (2009) tidligere system for håndheving av fartsovertredelser. I tillegg foreslås det å gi departementet hjemmel til å fastsette forskrift om vrakfjerning, klargjøre hjemmel for å føre tilsyn med farvannsavgiften og andre mindre endringer av teknisk karakter. De fleste endringsforslagene vil ikke innebære vesentlige materielle endringer. Høringsfristen er derfor satt til fire uker.

Høringssuttalelser avgis digitalt på denne nettsiden (regjeringen.no/id2736545/) ved å bruke funksjonen "Send inn høringssvar". Alle kan avgi høringssvar. Høringssvarene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert samlet.

En liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene om å videresende høringssaken til eventuelle andre relevante høringsinstanser som de mener mangler på høringslisten.

Høringsfristen er tirsdag 22. september 2020.

Med hilsen

Anita Christoffersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Mitra Zarabi
førstekonsulent

Alle departementene

Alle fylkeskommunene

Alle fylkesmennene

Alle kommunene

Datatilsynet

Konkurransetilsynet

Kystverket

Miljødirektoratet

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sjøfartsdirektoratet

Sysselmannen på Svalbard

Vegdirektoratet

 

Den Norske Turistforening

Friluftsrådenes Landsforbund

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Kommunenes Sentralforbund

Kongelig Norsk Båtforbund

Kystrederiene

Landsorganisasjonen i Norge

NHO Logistikk og Transport

NHO Sjøfart

Norges Motorsportforbund

Norges Rederiforbund

Norske Havner

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)