Høring - endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endring i forskrift av 31. mai 2013 nr. 563 om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) og forskrift av 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften). Forslagene er basert på erfaringer som er gjort i forbindelse med utvikling og innføring av nasjonal kjernejournal og fra utvikling og innføring av e-resept. Kjernejournalforskriften og reseptformidlerforskriften er hjemlet i den nye pasientjournalloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.07.2016

Vår ref.: 16/3186

Høring - endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring et forslag om endring i forskrift av 31. mai 2013 nr. 563 om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) og forskrift av 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften).

 

Forslagene er basert på erfaringer som er gjort i forbindelse med utvikling og innføring av nasjonal kjernejournal og fra utvikling og innføring av e-resept.  

Kjernejournalforskriften og reseptformidlerforskriften er hjemlet i den nye pasientjournalloven. Endringen i hjemmelsloven gjør det også nødvendig med enkelte tekniske endringer i forskriftene.

 

Høringsbrev og høringsnotat finner du på regjeringen.no under Dokumenter - høringer.

 

Departementet har innført ny løsning for høringsuttalelser. Ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finner her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-kjernejournal--og-reseptformidlerforskriftene/id2501585/ 

 

Forslagene er av begrenset omfang. Frist for å avgi høringsuttalelse er 7. juli 2016.

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Anne Louise Valle (e.f.)

avdelingsdirektør

Sverre Engelschiøn

fagdirektør

Actis

Akan kompetansesenter

Alliance Boots

Anonyme alkoholikere, Servicekontoret

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Apotekgruppen

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

Av-og-til

Barneombudet

Blå Kors

Datatilsynet

De norske lenker

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Det hvite bånd

Det norske totalavholdsselskap

Direktoratet for e-helse

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Familieklubbene

Farmasiforbundet

Finansdepartementet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helsedirektoratet

Helsetjenestens Innkjøpsservice AS

HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Juba

Juvente

Justis- og beredskapsdepartementet

Kirkens bymisjon

Komplett Services AS

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunenes sentralforbund (KS)

Kompetansesentrene for rus

Konkurransetilsynet

Landets regionale helseforetak

Landets pasientombud

Landsforbundet mot stoffmisbruk

Landslaget for rusfri oppvekst

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien (LMI)

Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)

Legemiddelparallellimportørforeningen

LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

MA – rusfri trafikk og livsstil

Mattilsynet

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norges Farmaceutiske Forening

Norsk helse- og avholdsforbund

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

NTNU, Det medisinske fakultet

Nærings- og fiskeridepartementet

Program for helseøkonomi i Bergen

Prostatakreftforeningen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Samarbeidsforum for norske kollektiv

Sintef

Sjukehusapoteka Vest HF

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Sykehusapoteket Nord HF

Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi

Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

Virke