Høring - Endringer i permitteringsregelverket

På bakgrunn av regjeringens forslag i Prop. 142 S (2019-2020), har Stortinget ved vedtak 9. oktober 2020, gitt tilslutning til endringer i permitteringsregelverket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.10.2020

Vår ref.: 20/3174

På bakgrunn av regjeringens forslag i Prop. 142 S (2019-2020), har Stortinget ved vedtak 9. oktober 2020, gitt tilslutning til endringer i permitteringsregelverket.

Maksimal permitteringslengde økes fra 1. november 2020, slik at arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt i inntil 49 uker i løpet av 18 måneder. Dermed kan permitterte motta permitteringslønn og dagpenger under permittering i til sammen 52 uker. Fra 1. januar 2021 innføres en ny arbeidsgiverperiode II på fem dager for alle som har vært permittert i mer enn 30 uker i løpet av 18 måneder.

Antallet permitteringer er fortsatt høyt. For at Arbeids- og velferdsetaten skal kunne implementere endringene uten at saksbehandlingstiden for dagpengesakene øker, må det legges til rette for høy grad av automatisert behandling. Det innebærer et behov for forenklinger i beregningen av både arbeidsgivers fritaksperiode og av arbeidsgiverperiode II.

I vedlagte høringsnotat redegjøres det for midlertidige regelverksendringer som foreslås å gjelde frem til 1. juli 2021.

Frist for å sende inn høringssvar er 26. oktober 2020.

Høringer er åpne, og alle kan komme med innspill. Vi ber om at høringsuttalelser avgis digitalt på nettsiden, under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde (e.f.)
avdelingsdirektør

Else Pernille Torsvik
fagdirektør

 

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne- og familiedepartementet
 • Fellesforbundet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • KS Bedrift
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Parat
 • Samferdselsdepartementet
 • Tekna
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund