Høring - Endringer i politiregisterforskriften - Nytt kapittel 59 om NTAES - Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til nytt kapittel 59 i politiregisterforskriften om behandling av opplysninger ved Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2017

Vår ref.: 17/1597

Høring - endringer i politiregisterforskriften - nytt kapittel 59 om NTAES  

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til nytt kapittel 59 i politiregisterforskriften om behandling av opplysninger ved Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

Frist for å sende inn høringssvar er 23. august 2017

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adressatlisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med vennlig hilsen 
Birgitte Ege
avdelingsdirektør 

Nina Helene Norby
rådgiver

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Datatilsynet

DIFI

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Kriminalomsorgsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Sametinget

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Tolldirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Økokrim

 

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Den Norske Advokatforening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges politilederlag

Næringslivets Hovedorganisasjon

Politiets Fellesforbund

Rettspolitisk forening