Høring - endringer i reglene om kildevern i straffeprosessloven og tvisteloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i reglene om pressen kildevern i straffeprosessloven og tvisteloven. Det foreslås en skjerping av lovens vilkår for når pressen kan pålegges å identifisere en kilde, mer fleksible vilkår for hvilke aktører som kan påberope seg kildevernet og en lovfesting av at kildevernet omfatter alle opplysninger som er egnet til å avsløre kilder. Forslagene skal sees i sammenheng med Kulturdepartementets forslag til ny medieansvarslov, som ble sendt på høring 9. mai 2018.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2019

Vår ref.: 18/4856 ES SSA/bj

Høring – endringer i reglene om kildevern i straffeprosessloven og tvisteloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i reglene om pressen kildevern i straffeprosessloven og tvisteloven.

Det foreslås en skjerping av lovens vilkår for når pressen kan pålegges å identifisere en kilde, mer fleksible vilkår for hvilke aktører som kan påberope seg kildevernet og en lovfesting av at kildevernet omfatter alle opplysninger som er egnet til å avsløre kilder.

Forslagene bygger i hovedsak på Straffeprosessutvalgets forslag til endringer i reglene om kildevern i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov og innspill som har kommet i høringen. Høringsnotatet er ment å sees i sammenheng med Kulturdepartementets forslag til ny medieansvarslov, som ble sendt på høring 9. mai 2018.

Høringsnotatet inneholder for øvrig en drøftelse av muligheten for gjøre kildevernet til et prosessrettslig forklaringsforbud, en redegjørelse for hvilke regler som gjelder for etterforskning av journalistisk virksomhet, en fremstilling og vurdering av svenske kildevernregler, samt en drøftelse av om det bør innføres et eget etterforskningsforbud.

Frist for å gi høringssvar er 1. februar 2019.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen

Torunn Salomonsen Holmberg (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Sigurd Aaserudhagen
lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Generaladvokaten
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge

Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og
   miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Erstatningsnemda for voldsofre
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Fylkesmennene
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Konfliktrådene
Konkurransetilsynet
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kulturrådet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonalbiblioteket
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Statens barnehus
Statens sivilrettsforvaltning
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Tolldirektoratet
Trygderetten

Advokatforeningen
Akademikerne
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforeningen
Den norske forfatterforening
Den norske forleggerforening
Den norske Helsingforskomité
Fagpressen
Fritt ord
Gatejuristen
Grafisk Bransjeforening- print og kommunikasjon
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
Institutt for journalistikk
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
KOPINOR
Kringkastingsrådet
Krisesentersekretariatet
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mediebedriftenes Landsforening
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Journalistlag
Norsk Lokalradioforbund
Norsk medieforskerlag
Norsk Oversetterforening
Norsk PEN
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Rettsmedisinsk Foreining
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norwaco
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politiets fellesforbund
Politijuristene
Pressefotografenes Klubb
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Stine Sofies Stiftelse
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Adresseavisen
Aftenposten
Aller Media
Amedia
Bauer Media Group
Bergens Tidende
Bonnier Media
Dag og Tid
Dagbladet
Dagens Næringsliv
Dagsavisen
Discovery Networks Norway
Egmont
Fædrelandsvennen
Hegnar media
Journalisten
Klassekampen
Mediehuset Nettavisen
Mentor Medier
Modern Entertainment Group
Morgenbladet
Nationen
NHST Media Group
Nordlys
Norsk rikskringkasting
Polaris Media
SBS Radio Norge
Schibsted
Stavanger Aftenblad
Svalbardposten
TV 2 Gruppen AS
Verdens Gang

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Institutt for samfunnsforskning, UiO
Norges handelshøyskole (NHH)
Politihøgskolen
Senter for rettsinformatikk, UiO
Universitetet i Trondheim