Endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2012