NOU 2011:18 Struktur for likestilling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.03.2012

Vår ref.: 201104529

  
Høring NOU 2011: 18 Struktur for likestilling
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette NOU 2011: 18 Struktur for likestilling på høring.

Likestillingsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 for å utrede kjønnslikestilling med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Målet med utredningen er å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for fremtiden. Likestillingsutvalget skal levere sin innstilling i august 2012.

Den foreliggende utredningen er knyttet til en presisering av mandatet med oppdrag å vurdere de eksisterende institusjonelle og organisatoriske rammene for likestillingsarbeid i offentlig regi på lokalt, regionalt og sentralt nivå. 

Utredningen har forslag til lovendringer, organisatoriske endringer og tiltak og forslag til økonomiske virkemidler.

Utredningens hovedforslag

1.  Presiseringer i lovgrunnlaget
Med utgangspunkt i sitt mandat om kjønnslikestilling i et livsløps-, etnisitets- og klasseperspektiv har utvalget konsentrert sine forslag til lovendringer til likestillingsloven.   

Sammensatt diskriminering
Utvalget foreslår et forbud mot diskriminering på flere grunnlag (i samme sak), eller sammensatt diskriminering i likestillingsloven. Det blir også foreslått et tilsvarende forbud i de øvrige diskrimineringslovene.

Aktivitetsplikten for arbeidsgivere og offentlige myndigheter
Utvalget foreslår at aktivitetsplikten for arbeidsgivere, og aktivitetsplikten for offentlige myndigheter som myndighetsutøvere og tjenesteytere, konkretiseres i lovgivningen. BLD tillegges myndighet til å føre tilsyn med aktivitetsplikten for offentlige myndigheter, med mulighet til å delegere oppgaven til et underliggende organ (direktorat). Ombudet intensiverer kontrollen med arbeidsgiveres redegjørelsesplikt.

Tydeliggjøring av aktivitetsplikten for alle arbeidsgivere
Utvalget foreslår at aktivitetsplikten for alle arbeidsgivere blir gjort tydeligere i likestillingsloven, slik at den blant annet omfatter rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidstid herunder ufrivillig deltid, individuell tilrettelegging, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering.

Private virksomheter med minst femti ansatte og alle offentlige arbeidsgivere
Utvalget foreslår at private virksomheter med minst 50 ansatte og alle offentlige arbeidsgivere får konkretisert aktivitetsplikten. I tillegg til at disse virksomhetene skal fastsette mål for kjønnslikestillingsarbeidet, skal de gjennomgå virksomhetens praksis og kultur for å identifisere barrierer for kjønnslikestilling, herunder ha oppmerksomhet på kjønnsdiskriminering i sammenheng med de andre diskrimineringsgrunnlagene etnisitet, religion, livssyn, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne. Videre foreslår utvalget at virksomhetene får plikt til å utarbeide lønnsstatistikk fordelt på kjønn, at de skal kartlegge bruk av ufrivillig deltid innen virksomheten, at de skal forebygge diskriminering og trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering, samt holde oversikt over fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet når det gjelder kjønnslikestilling. Utvalget foreslår at virksomhetene skal ha en plikt til å drive systematisk arbeid på disse ulike områdene.

Konkretisering av aktivitetsplikten for offentlige myndigheter
Offentlige myndigheter har en aktivitetsplikt i rollen som tjenesteyter og myndighetsutøver. Utvalget foreslår at aktivitetsplikten for offentlige myndigheter blant annet skal omfatte å kartlegge tilstand og utfordringer når det gjelder barrierer for kjønnslikestilling, også sett i sammenheng med de øvrige diskrimineringsgrunnlagene, holde oversikt over ansvar, oppgaver og myndighet når det gjelder kjønnslikestilling, der det er relevant forebygge diskriminering, trakassering mv. knyttet til kjønn og motarbeide og bekjempe fordommer og stereotypier. Utvalget foreslår at de offentlige myndighetene får plikt til å drive et systematisk arbeid på disse områdene.

Videre forslår utvalget at myndighetene skal ha en plikt til å dokumentere de tiltakene som følger av aktivitetsplikten, men at det ikke skal være noen redegjørelsesplikt.   

 

Tilsvarende konkretiseringer av aktivitetsplikten for andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn
Utvalget mener at det bør vurderes tilsvarende lovregler som konkretiserer aktivitets- og redegjørelsesplikten i arbeidslivet og for offentlige myndigheter i diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og den varslede nye loven om vern mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  Utvalget mener at det i tillegg bør vurderes å innføre en aktivitetsplikt for offentlige myndigheter når det gjelder alder. 

2.  Nytt likestillingsdirektorat
Den foreliggende utredningen omfatter forslag til en ny organisasjonsstruktur for likestilling. Utvalget foreslår at det etableres et nytt direktorat underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med fagansvar for gjennomføring av likestillingspolitikken. Direktoratet skal arbeide med likestilling på flere diskrimineringsgrunnlag med følgende kjerneoppgaver:
• føre tilsyn med aktivitetsplikten for offentlige myndigheter
• gi opplæring om aktivitets- og redegjørelsesplikten i arbeidslivet,
• forvalte økonomiske virkemidler innen likestillingsarbeid,
• iverksette politisk vedtatte tiltak, og
• ivareta dokumentasjon og kunnskapsformidling.

Utvalget foreslår at det etableres fem regionkontorer i tilknytning til direktoratet. 

3.  Et tiårig utviklingsprogram for likestilling
Videre foreslår utvalget at det iverksettes et tiårig utviklingsprogram for lokalt likestillingsarbeid, med en årlig satsning på 200 mill kr. Utvalget viser til at man i Sverige har hatt en storstilt satsning for utvikling av offentlig likestillingsarbeid. Programmet skal støtte opp om det regionale og lokale likestillingsarbeidet.
 
4.  Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda videreføres med dagens organisasjonsform, men ombudets mandat presiseres for å tydeliggjøre kjerneoppgavene dokumentasjon (også av egne saker) og veiledning. Ombudet og nemnda får ansvar for å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillingsloven.

Styrking av LDOs konvensjonstilsyn
Utvalget foreslår at LDOs tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i overensstemmelse med de forpliktelser Norge har etter FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon blir styrket. 

Likestillings- og diskrimineringsnemndas myndighet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda har ikke myndighet til å tilkjenne oppreisning, eller erstatning for ikke- økonomisk tap for diskrimineringsbrudd. Oppreisning er hovedreaksjonen ved brudd på diskrimineringsforbudet. Utvalget foreslår at Likestillings- og diskrimineringsnemnda får myndighet til å tilkjenne oppreisning. I tillegg foreslår utvalget at nemnda skal få myndighet til å overprøve andre forvaltningsmyndigheters enkeltvedtak når slike vedtak er truffet i egenskap av å være arbeidsgiver. Videre foreslår utvalget at det åpnes for fri rettshjelp i saker der nemnda har funnet at et forvaltningsvedtak er i strid med diskrimineringslovgivningen, og anbefaler fri rettshjelp.   

5. Samråd mellom myndighetene og sivilt samfunn
Utvalget foreslår at det etableres et kontaktutvalg mellom de sentrale myndighetene og likestillingsorganisasjonene. Utvalget foreslår også at det opprettes et forum for likestilling i arbeidslivet mellom barne-, likestillings- og inkluderingsministeren og partene i arbeidslivet.

Videre foreslår utvalget å øke den økonomiske støtten til organisasjoner på likestillingsfeltet.

Høringen
Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter. Departementet gjør særskilt oppmerksom på utvalgets forslag om å fastsette tilsvarende regler om konkretisering av aktivitetspliktene for andre grunnlag enn kjønn, og ber om synspunkter på dette.  

Høringsfristen er 9. mars 2012.

Organisasjoner som ikke står på høringslisten kan også uttale seg. Departementet ber høringsinstansene vurdere eventuelle underliggende instanser behov for å avgi uttalelse. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Elin Rønningen, telefon 22 24 71 29. 


Med hilsen


Arni Hole (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                             Inge Ovesen
                                                             avdelingsdirektør

 


 

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Arbeidsretten
Barne, ungdoms og familiedirektoratet (BUFdir)
Barneombudet
Deltasenteret
Direktoratet for arbeidstilsynet
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
KIM Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Riksadvokaten
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens råd for likestilling for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og tramutisk stress
RVTS Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge, 
RVTS Sør,  Sørlandet sykehus HF
RVTS Midt, St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondh
RVTS Vest, Helse Bergen HF
RVTS Øst, Gaustad, Oslo Universitetssykehus HF

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.A3
Forskningsstiftelsen FAFO
KILDEN
Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter
Norges forskningsråd
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet I Oslo
Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
Universitetet i Oslo, KVIBALD (Avdeling for kvinnerett, barnerett og likestillings- og diskrimineringsrett)
Universitetet i Oslo - Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Universitetet i Oslo – Norsk senter for menneskerettigheter
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim  NTNU
Institutt for samfunnsforskning
Nettverk for forskning om homoseksualitet

Tros- og livssynssamfunn mv.
Biskopene
Humanetisk forbund
Islamsk Råd
Kirkerådet
Oslo Katolske bispedømme
Samarbeidsrådet for tros - og livssynssamfunn
Holistisk Forbund

Hovedorgansiasjoner mv. i arbeidslivet  
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske advokatforening
Den norske Dommerforening
Hovedorganisasjonen Virke
Kirkelig arbeids- og interesseorganisasjon
KS
Finansnæringens hovesorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets hovedorganisasjon - NHO
UNIO
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner mv.A107
Afghanistankomiteen i Norge
African Youth in Norway
Aglow - tverrkirkelig Fellesskap for kvinner, c/o Marit Berg
Aksept
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Bivdi Sjøsamisk fangst- og fiskeorganisasjon
Bedriftsforbundet
Care Norge
Chabad Lubavitch
Delta Kappa Gamma Society international, avd. Norge
Den norske Helsingforskomité
Den Norske Rom-forening
Det mosaiske Trossamfunn
Elevorganisasjonen i Norge, v/leder Jan Christian Vestre
Ensliges Landsforbund
Fellesrådet for Afrika
Flyktningehjelpen
FN-sambandet i Norge
FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Foreningen Progressiv Jødedom
Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)
Foreningen 2 foreldre
Foreningen for transpersoner
Framtiden i våre hender
Fredrikkes hage
Frelsesarmeen
FUNK - Funksjonshemmede Norske kvinner
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Goathe Gearret Samenes Naturressursforbund
Guovdageainno meahccásteddjiid searvi
Harry Benjamin Ressurssenter
Helseutvalget for bedre homohelse
HIV Norge
Human Rights service (HRS)
Høgskolen i Finnmark
Internasjonal Romani Union co / Raia Bielenberg
Internasjonal helse- og sosialgruppe
Islamsk kvinnegruppe i Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Jenter i skogbruket
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
JUSS-Buss
Jusshjelpa i Nord-Norge
Jusshjelpa i Midt-norge
Jussformidlingen i Bergen
Kirkens familievern
Krisesentersekretariatet
Kristent Interkulturelt arbeid (KIA)
KROM
Kvenlandsforbundet
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kventunet
Kvinnegruppa Ottar
Kvinnefronten
Kvinner i mannsyrker
Likestillingssenteret
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Landsforeningen for overvektige
Landsforeningen for transkjønnete
Landsforeningen for Romanifolket v/ Rannveig Pedersen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Mangfold i Arbeidslivet stiftelsen
Menneskerettsalliansen
MIRA-ressurssenter
Nemnd for kvinner og likestillingsspørsmål
Nettverk for kvinner med funksjonshemming
Nordisk Romanoforbud v/ Linda Aleksandersen
Norges Bygdekvinnelag
Norges fiskarkvinnelag
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk-Finsk Forbund
Norsk folkehjelp
Norsk For for allmennmedisin, nettverk for lesbisk og homohelse  Pb. 1152 Senrtum
Norsk kvinnelige teologforening
Norsk krisesenterforbund
Norsk kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk rom-befolkning v/ Alex karoli
Norsk studentunion
Norske kveners forbud
Norske kvinnelige akademikere, v/ Anne Holden Rønning
Norske Kvinnelige Juristers Forening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske reindriftssamers Landsforbund
Norske samers Riksforbund
Organisasjon mot offentlig diskriminering
Primærmedisinsk Verksted
Redd Barna
REFORM ressurssenter for menn
Rettspolitisk Forening
Riddu Riddu
Romani Kultura
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner - SAFO
Samisk Høgskole
Sámi Nisson Forum
Sárahkka v/ Kirksti S. Suongir
Samenes Folkeforbund v/ Odd-Roar Strømme
Samenes Landsforbund
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Seniorsaken
Skeiv ungdom
Skeiv Verden
Skogfinske interesser i Norge
Skoltene i Norge
SOS Rasisme
Stiftelsen Stopp Diskrimineringen
Stiftelsen Way Back
Synshemmede Akademikeres Forening
Rettferd for taperne
Rettpolitisk forening
Taternes Landsforening
Østsamene i Neiden
Åpen Kirkegruppe