Høring - endringer i straffeprosessloven og straffeloven (overprøving av saksstyrende avgjørelser ved anke mv.)

Høringen gjelder forslag til endringer i straffeprosessloven og straffeloven. Forslagene følger i hovedsak opp innspill departementet har mottatt i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Forslagene gjelder straffeprosesslovens regler om overprøving av saksstyrende avgjørelser og krav til siktedes tilståelse etter straffeprosessloven § 248. Høringsnotatet inneholder også forslag om å forhåndsfastsette bistandsadvokatens og forsvarerens oppdrag til et bestemt antall timer og et forslag om å unnta frihetsberøvelse og mishandling i nære relasjoner fra kravet om dobbel straffbarhet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.11.2020

Vår ref.: 20/3974

Høring – endringer i straffeprosessloven og straffeloven (overprøving av saksstyrende avgjørelser ved anke mv.)


Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om enkelte endringer i straffeprosessloven og straffeloven. Forslagene har bakgrunn i innspill departementet har mottatt i forbindelse med høringen og oppfølgingen av Straffeprosessutvalgets utredning NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. På bakgrunn av innspillene vurderer departementet om det er grunn til å revidere straffeprosesslovens regler om overprøving av saksstyrende avgjørelser, og videre om det i visse tilfeller bør stilles lempeligere krav til siktedes tilståelse etter straffeprosessloven § 248. Departementet ber også om høringsinstansenes syn på om det bør åpnes for å forhåndsfastsette bistandsadvokatens og forsvarerens oppdrag til et bestemt antall timer.

Høringsnotatet inneholder også et forslag om å unnta frihetsberøvelse (straffeloven § 254) og mishandling i nære relasjoner (straffeloven §§ 282–283) fra kravet om dobbel straffbarhet i straffeloven § 5. Forslaget har blant annet bakgrunn i anmodningsvedtak fra Stortinget.

Frist for å sende inn høringssvar er 13. november 2020.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Torunn Salomonsen Holmberg e.f.
avdelingsdirektør

Steinar Træet
rådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Generaladvokaten
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge

Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og
  miljøkriminalitet (ØKOKRIM)
Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen
 alvorlig kriminalitet (NAST)
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Digitaliseringsdirektoratet
Erstatningsnemda for voldsofre
Fylkesmennene
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges institusjon for menneskerettigheter 
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Statens barnehus
Statens sivilrettsforvaltning
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester
 (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Advokatforeningen
Akademikerne
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene
Den norske Dommerforeningen
Den norske Helsingforskomité
DIXI Ressurssenter mot voldtekt
Fellesrådet for Afrika
Fellesskap mot seksuelle overgrep
Gatejuristen
Hovedorganisasjonen Virke
ICJ-Norge
IKT-Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
JussBuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Offisersforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Rettsmedisinsk Forening
Norsk rikskringkasting
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon
Politiets fellesforbund
Politijuristene
PRO-senteret
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for seksuelt misbrukte menn
Statsadvokatenes forening
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Politihøgskolen