Høring - endringer i tinglysingsforskriften mv.

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift om tinglysing av 3. november 1995 nr. 875 (tinglysingsforskriften) og forskrift om rettsgebyr (rettsgebyrforskriften). Departementet foreslår videre å oppheve forskrift om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing av 1. november 1995 nr. 869 (blankettforskriften) og forskrift om betaling for visse utskrifter fra tinglysingsregistrene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2010