Høring - etterkontroll av utvidelsen av fremstillingsfristen for fengsling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2011

Vår ref.: 201003640 ES AIK/BI/bj

Høring – etterkontroll av utvidelsen av fremstillingsfristen for fengsling


Justisdepartementet sender med dette ut høringsnotat hvor det gjøres rede for departementets etterkontroll av utvidelsen av fremstillingsfristen for fengsling. Fristen i straffeprosessloven § 183 ble endret ved lov 28. juni 2002 nr. 55, i kraft fra 1. juli 2006.

Høringsnotatet følger opp departementets og Justiskomiteens ønske om etterkontroll av endringen, jf. Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) og Innst. O. nr. 68 (2001-2002). I forlengelsen av dette drøfter departementet om den utvidede fremstillingsfristen bør videreføres eller kortes ned. Departementet ber om høringsinstansenes syn på dette spørsmålet.

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. Høringsfristen er 01.03.2011. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen,
Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo eller på e-post til: lovavdelingen@jd.dep.no.

Med hilsen


Knut Erik Sæther
avdelingsdirektør

Anette Isachsen Kræmer
lovrådgiver

Adressater for Justisdepartementets høringsbrev om etterkontroll av utvidelsen av fremstillingsfristen for fengsling (saknr. 201003640)


Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Oslo tingrett
Bergen tingrett
Halden tingrett
Tønsberg tingrett
Nedre Romerike tingrett
Kristiansand tingrett
Stavanger tingrett
Asker og Bærum tingrett
Jæren tingrett
Haugaland tingrett
Nedre Telemark tingrett
Sarpsborg tingrett
Sør-Trøndelag tingrett
Fredrikstad tingrett
Aust-Agder tingrett
Drammen tingrett
Follo tingrett
Sunnmøre tingrett
Nord-Troms tingrett
Nordhordland tingrett
Moss tingrett
Eiker, Modum og Sigdal tingrett

Domstoladministrasjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av
straffesaker
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sivilombudsmannen
Spesialenheten for politisaker
Statsadvokatembetene
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
ØKOKRIM

Advokatforeningen
Amnesty International Norge
Bergen Forsvarerforening
Den norske Dommerforening
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jushjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord- Norge
KROM (Norsk forening for kriminal reform)
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norske kvinnelige Juristers Forening
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
SON (Straffedes organisasjon i Norge)
Statsadvokatenes forening
Tilsynsutvalget for dommere

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
Politihøgskolen

 

Til toppen