Høring - EU-kommisjonens forslag til direktivendringer om "A New Deal for Consumers"

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til to EU-direktiver som skal styrke forbrukervernet. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.08.2018

Vår ref.: 18/1371

Høring av EU-kommisjonens forslag til direktivendringer om "A New Deal for Consumers"

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til to EU-direktiver som skal styrke forbrukervernet i EU. Direktivforslagene på dansk og engelsk følger vedlagt. Mer informasjon om forslagene finnes på kommisjonens side: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620435

De siste årene har EU bidratt til styrking av forbrukervernet i Norge gjennom nytt regelverk for tvisteløsning, tilsyn og håndheving. Forbrukerne har fått et lavterskel klagetilbud for kjøp av nesten alle typer varer og tjenester, og det er etablert en felleseuropeisk elektronisk klageportal som gjør det enklere å klage ved nettkjøp over landegrensene. EU har også vedtatt at myndigheter som håndhever forbrukervernregler fra januar 2020 skal få skal bedre virkemidler til å undersøke og stanse lovbrudd. Samarbeidet mellom myndigheter fra ulike europeiske land, skal også styrkes.

Temaet for denne høringen er EU-kommisjonens forslagspakke "A New Deal for Consumers" som ble lagt frem 11. april 2018. Pakken er resultatet av en større gjennomgang som kommisjonen har hatt av forbrukerregelverket, og inneholder to direktivforslag. I det første direktivet foreslås endringer i fire direktiver om henholdsvis urimelig handelspraksis, forbrukerrettigheter, prisinformasjon og urimelige avtalevilkår. Det andre direktivforslaget reviderer dagens forbudsdirektiv.

Hensikten med høringen er å orientere berørte parter i Norge om innholdet i EU-kommisjonens forslag. I tillegg har høringsnotatet som formål å invitere berørte parter til å gi innspill til en norsk posisjon. Departementet ber om høringsinstansenes syn på innholdet i forslaget til direktiver og konsekvensene ved eventuell gjennomføring i norsk rett. Høringsfristen er 17. august 2018.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på departementets hjemmeside. Høringsuttalelser børfortrinnsvis avgis digitalt på samme nettside under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og likestillingsdepartementet per e-post til: postmottak@bld.dep.no. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Ved spørsmål kan fagdirektør Eva Tverberg (tlf. 22 24 24 72) eller førstekonsulent Ingvild Bilstad Neraasen (tlf. 22 24 25 41) kontaktes.

 

Med hilsen

Lars Grøndal (e.f.)             

konst. avdelingsdirektør                         

                                                                           Eva Tverberg                            

                                                                           fagdirektør                                 

 

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Bergen tingrett

Kristiansand tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Stavanger tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

 

Domstolsadministrasjonen

Regjeringsadvokaten

Økokrim

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 

Banklovkommisjonen

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbrukertilsynet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbruker Europa

Forbruksforskningsintituttet SIFO ved OsloMet

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Legemiddelverket

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Markedsrådet

Mattilsynet

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Norges Bank

Regelrådet

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet

Statens jernbanetilsyn

Statens pensjonskasse

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Verdipapirsentralen

 

Fylkeskommunene

Bergen kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

 

Abelia

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Aller Media

Altibox

ANFO – Annonsørforeningen

Bane NOR SF

Bedriftsforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Bokhandlerforeningen

Broadnet

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon

Canal Digital

Coop Norge SA

Dagligvareleverandørenes forening

De norske Bokklubbene AS

Den Norske Advokatforening

Den norske Dataforening

Den norske Dommerforening

Den norske Forleggerforening

Direktesalgsforbundet

Domeneshop

Eforum.no

Egmont Serieforlaget AS

Eiendom Norge

EL & IT Forbundet

Elektronikk Importør Foreningen

Elektronisk Forpost Norge

Elklagenemnda

Energi Norge

Europabevegelsen i Norge

Finansforbundet

Finans Norge

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Flytoget

Forbrukerkontakt Norge

Frivillighet Norge

Get

Gjeldsoffer-Alliansen

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

Ice net

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring (INMA)

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kreativt Forum

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningen

Leketøybransjens Fellesråd

Lyse AS

Markedsforbundet

Markedsføringsforeningen i Oslo

Mediebedriftenes Landsforening

Microsoft Norge

Naturvernforbundet

Nei til EU

Nextgentel

Norges AutomobilForbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Innsamlingsråd

Norges Juristforbund

Norges kemner og kommuneøkonomers forbund

Norges Kreditorforbund

Norges Markedsanalyseforening

Norges Musikkhandlerforbund

Norges Rederiforbund

Norges Statsbaner AS (NSB)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Zoohandleres Bransjeforening

Norid

Norpost AS

Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)

Norsk Industri

Norske Elektroleverandørers Landsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Posten Norge AS

Schibsted ASA

Standard Norge

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Teknologirådet

Tele2 Norge AS

Telenor

Telia Norge AS

Unio

Viasat

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)