Høring - EU-konsultasjon om kollektive tvisteløsningsordninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.03.2011

Vår ref.: 201101338 ES BI

Høring - EU-konsultasjon om kollektive tvisteløsningsordninger
Europakommisjonen la 4. februar 2011 frem et konsultasjonsdokument om kollektive tvisteløsningsordninger til åpen høring. Med kollektive tvisteløsningsordninger (”collective redress”) menes både rettslige og utenrettslige ordninger som kan lede til opphør av ulovlig forretningspraksis eller til erstatningsansvar til fordel for grupper av kravshavere, se konsultasjonsdokumentet (vedlagt) pkt. 1.2.

Spørsmålet om kollektive tvisteløsningsordninger berører ansvarsområdet til tre generaldirektorater: DG Justis, DG Konkurranse og DG Helse- og forbrukerpolitikk. Kommissærene for disse direktoratene ble i oktober 2010 enige om å arbeide for ”a coherent European framework to strengthen collective redress drawing as much as possible on the different national traditions”  . Dette har nå ledet frem til en horisontal konsultasjon som dekker alle områder. Formålet er å samle innspill til en samordnet og felles holdning til kollektiv tvisteløsning. En ønsker både å avklare om det finnes felles prinsipper for slike prosesser som eventuell senere sektorspesifikk lovgivning bør bygge på, og mulige områder hvor håndhevelsen av EU-lovgivning kan styrkes gjennom ulike former for kollektiv tvisteløsning. Hva som vil bli virkeområdet for oppfølgende initiativer er følgelig usikkert. Men som eksempler på områder hvor kollektiv tvisteløsning kan tenkes å være aktuelt nevnes, foruten konkurranse- og forbrukerrett, e-handel, miljørett og finansielle tjenester.

Konsultasjonen må ses på bakgrunn av tidligere initiativ på konkurranseretts- og forbrukerområdet. I 2008 sendte Kommisjonen ut en hvitbok om erstatningssøksmål ved overtredelse av traktatens konkurranseregler.  Hvitboken fremsatte blant annet forslag om adgang til kollektive søksmål. Til denne spilte Fornyings- og administrasjonsdepartementet inn merknader basert særlig på norske erstatnings- og prosessregler, herunder tvistelovens regler om gruppesøksmål, se ~/link/f7e6e7173a0c408b97658c562a000942.aspx

Samme år ble det også sendt ut en grønnbok om kollektive tvistemål for forbrukere, se Barne- og likestillingsdepartementet uttalelse til denne på
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2009/horing---eu-kommisjonens-gronnbok-om-kol/horingsuttalelser.html?id=543941

Konsultasjonsdokumentet som nå er sendt ut følger vedlagt, men finnes også elektronisk på Europakommisjonens hjemmesider, se http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/collective_redress_consultation_en.htm

Pressemelding om konsultasjonen finnes her:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/132&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Siden konsultasjonen gjelder mulige prosessregler, kan det reises spørsmål om EØS-relevansen. Hvorvidt den videre oppfølgingen vil medføre implementeringsforpliktelser for Norge, avhenger av hvilket hjemmelsgrunnlag som benyttes og på hvilken måte oppfølgingen skjer.

Justisdepartementet tar, i samarbeid med øvrige berørte departementer, sikte på å komme med innspill til Kommisjonen innen fristen 30. april 2011. Dersom høringsinstansene har synspunkter og merknader, kan disse sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo eller på e-post til: lovavdelingen@jd.dep.no innen 25. mars 2011. Uttalelser som sendes departementet vil bli tatt i betraktning når de berørte departementer utformer sine innspill til Kommisjonen.

Departementet mottar også gjerne kopi av eventuelle innspill som sendes direkte til Kommisjonen. Innspill direkte til kommisjonen kan sendes på e-post til: EC-collective-redress@ec.europa.eu

 


Med hilsen


Knut Erik Sæther
avdelingsdirektør

                                                                  Birgitte Istad
                                                                  seniorrådgiver

Adressatliste

Departementene

Domstoladministrasjonen
Konkurransetilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Forbruker Europa
Finansklagenemnda
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen

Advokatforeningen
Den norske Dommerforening
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jushjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Norges Juristforbund
Norske Kvinnelige Juristers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Rettspolitisk forening

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Til toppen