Høring - Evaluering av Norsk kulturminnefond

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.05.2007

Pressemelding om evalueringen:

Vår ref.: 200601967-/REE

NIBR har på oppdrag fra Miljødepartementet evaluert Norsk kulturminnefond i 2006- fire år etter opprettelsen.

Miljøverndepartementet sender med dette evalueringen av Norsk kulturminnefond på høring til berørte instanser for å få innspill til hvordan fondet best kan videreutvikles og styrkes.  Evalueringsrapporten kan finnes på Miljøverndepartementets internettsider.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt.

Departementet ber høringsinstansen spesielt vurdere hvordan det kan oppnås økt samarbeid mellom Kulturminnefondet, privat næringsliv og private fond når det gjelder finansiering av prosjekter.

Evalueringen peker bl.a. på betydningen av nært samarbeid mellom Kulturminnefondet og fylkeskommunene. Departementet ønsker synspunkter på hvordan dette samarbeidet kan utvikles videre.

Vedtekten sier at 1/3 av fondets avkastning over tid bør nyttes til fredete kulturminner og at fondets midler kan brukes til kulturhistorisk verdifulle kiker. Disse målsettingene er ikke nådd. Det vises til manglende søknader fra eiere av fredete bygg og anlegg og manglende medfinansiering når det gjelder kirkene. Vi ber høringsinstansen å vurdere hvordan fondet kan gå fram for å få gode søknader fra disse målgruppene.

Høringsuttalelser må være departementet i hende innen 7 mai 2007.

Postadressen er: Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.

Høringsinstansene bes, dersom det er mulig, å sende høringsuttalelsen elektronisk til: Postmottak@md.dep.no. Vi ber om at høringsinstansene etter behov forelegger saken for underliggende etater som ikke står på høringslisten.

Med hilsen

Ann Elin Bratset (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Regine Estensen

                                                                                          Rådgiver

 • Kultur-og kirkedepartementet
 • Nærings-og handelsdepartementet
 • Riksantikvaren
 • ABM-utvikling
 • Fylkeskommunene
 • Foreningen fredet
 • Norsk kulturarv
 • Norges kulturvernforbund
 • Fortidsminneforeningen
 • Forbundet Kysten
 • Norsk forening for fartøyvern
Til toppen