Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Felles rundskriv om rusmestringsenhetene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2012

Vår ref.: 201203319- /AD

HØRING – FELLESRUNDSKRIV OM RUSMESTRINGSENHETENE

Justis- og beredskapsdepartementet har i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet laget et utkast til et felles rundskriv om rusmestringsenheter i fengsel. Vedlagt følger høringsutkast til "Rundskriv om rammebetingelser for oppstart og drift av rusmestringsenheter i fengsel. Samarbeid mellom kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i fengsel."

Som det fremgår av vedlagte høringsutkast er formålet med rundskrivet å tydeliggjøre rammebetingelsene for rusmestringsenhetene innenfor gjeldende regelverk.

Departementene ber om høringsinstansenes synspunkter både på utkastets innhold og forhold som eventuelt ikke er berørt, men som bør omtales.

Høringsinstanser med underliggende virksomheter bes videresende høringsutkastet.
Høringsuttalelsene sendes til Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen.

Høringsfristen er satt til 14. september 2012.

Spørsmål vedr. høringsutkastet kan rettes til Anne Dahl, Justis- og beredskapsdepartementet (anne.dahl@jd.dep.no, telefon 22245585) eller Christian Sohlberg, Helse- og omsorgsdepartementet (cs@hod.dep.no, telefon 90 99 44 45).

Med hilsen

Marianne Vollan
ekspedisjonssjef
                                                                                  Cathrine Meland
                                                                                  ekspedisjonssjef

 

Rundskriv om rammebetingelser for oppstart og drift av rusmestringsenheter i fengsel

HØRINGSINSTANSER
RUNDSKRIV RUSMESTRINGSENHETER

Landets kommuner
Regionale helseforetak
Helsedirektoratet
Fylkesmennene
Statens Helsetilsyn
Kriminalomsorgens regioner
Fengslene
Friomsorgskontorene
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Arbeidsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kunnskapsdepartementet
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Husbanken
Den Norske lægeforeningen
Fellesorganisasjonen (FO)
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)
Kriminalomsorgens yrkesforbund (KY)
Kommunenes sentralforbund (KS)
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)
Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Politidirektoratet
Påtalemyndigheten
Riksadvokaten
Tingretten
Lagmannsretten
Høyesterett
Domstoladministrasjonen
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Stiftelsen Wayback
Velferdsalliansen
Rusmisbrukeres interesseorganisasjon (RIO)
Foreningen for fangers pårørende (FFP)
Frelsesarmeen
Blå Kors Norge
Kirkens Bymisjon
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Mental Helse Norge
Rådet for psykisk helse
Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS)
Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
Actis
Anonyme Alkoholikere (AA)
LAR Nett Norge
Pro LAR
Straffedes organisasjon i Norge
MARBORG
Anonyme Narkomane (NA)
Norsk Forening for Kriminalreform (KROM)
Retretten

Til toppen