Høring - Forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til forenklinger i regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.03.2017

Vår ref.: 16/2865

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til forenklinger i regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg.

I høringsnotatet foreslår departementet at kompetansen til å fastsette kommunevåpen og kommuneflagg legges til det enkelte kommunestyret. Departementet foreslår at regler om fastsetting av kommunevåpen skal inngå i kommuneloven. Det foreslås videre å oppheve lov om flagging på kommunens offentlige bygninger. Dette innebærer at det ikke lenger vil være noe krav om godkjenning av Kongen for å kunne benytte kommunevåpenet i et kommuneflagg.

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no i innsendingsløsningen nederst på denne siden.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges fram for eller sendes videre til underliggende organer eller organisasjoner som ikke står på høringslisten.

Med hilsen    

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Anders Huitfeldt
seniorrådgiver

Departementene

Fylkeskommunene
Fylkesmannsembetene
Kommunene

Brønnøysundregistrene
Den norske kirke
Posten
Riksarkivet
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens Kartverk
Sysselmannen på Svalbard
Universiteter og høgskoler

Aftenposten
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Dagbladet
Dagens Næringsliv
Datatilsynet
Delta
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Den norske Revisorforening
Fagforbundet
Faglig forum for formannskapssekretærer
Fellesforbundet
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Institutt for samfunnsforsking (ISF)
KS – Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk design- og arkitektursenter
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Heraldisk Forening
Norsk institutt for by-
Norsk Journalistlag
Norsk Kulturvernforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk Telegrambyrå (NTB)
NRK
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Patentstyret
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes rettigheter (SAFO)
TV2
Unio
Utdanningsforbundet
Valgforum
Verdens Gang (VG)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Arbeiderpartiet
Demokratene
Det Liberale Folkepartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet de Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Tverrpolitisk Folkevalgte
Venstre

 

Til toppen