Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endring i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Departementet foreslår at varigheten til den midlertidige loven forlenges til 1. juni 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2020

Vår ref.: 20/4185 ES KMW/SBT/bj

Høring – forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.      

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om en endring i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Den midlertidige loven opphører å gjelde 31. oktober 2020. Departementet foreslår å forlenge lovens varighet til 1. juni 2021.

Frist for å avgi høringssvar er 15. september 2020.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på Regjeringen.no.

Med hilsen

Torunn Salomonsen Holmberg e.f.
avdelingsdirektør

Kaja Moen Welo
lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen
Jordskifterettene

Barneombudet
Datatilsynet
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Generaladvokaten
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste(PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Sametinget
Spesialenheten for politisaker
Statens barnehus
Statens sivilrettsforvaltning
Statsadvokatembetene
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester
   (EOS-utvalget)
ØKOKRIM

Advokatforeningen
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
DIXI Ressurssenter mot voldtekt
Folk og forsvar
Forsvarergruppen av 1977
Gatejuristen
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbund
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Statstjenestemannsforbundet
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Det norske menneskerettighetshuset