Høring - forskrift om elektronisk kommunikasjon i saker om tvangsfullbyrdelse og i saker for forliksrådet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.05.2009

Vår ref.: 200800569 ES VIL/mk

Høring - forskrift om elektronisk kommunikasjon i saker om tvangsfullbyrdelse og i saker for forliksrådet

Vedlagt følger høringsnotat om forskrift om elektronisk kommunikasjon i saker om tvangsfullbyrdelse og i saker for forliksrådet. Forskriftsutkastet har som overordnet målsetning å muliggjøre elektronisk kommunikasjon mellom saksøkeren og den alminnelige namsmannen i slike saker. Høringsnotatet inneholder også forslag til endring i forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning.

Høringsfristen er 12. mai 2009.


Med hilsen


Knut Helge Reinskou e.f.
ekspedisjonssjef

                                                        Vibeke I. Løvold
                                                        lovrådgiver

Adressater:

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Politidirektoratet
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral

Den norske Advokatforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges Politilederlag
Norske inkassobyråers Forening
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Sparebankforeningen

Til toppen