Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forskrift om endringer i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i valgforskriften på høring. Høringsfristen er satt til tirsdag 14. januar 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2020

Vår ref.: 19/5051

Endring i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg – korrigert høringsnotat

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i valgforskriften på høring. Høringsfristen er satt til tirsdag 14. januar 2020.

Vi oppdaget feil i forskriftsteksten som ble sendt ut 21. november. Departementet sendte derfor høringen ut på nytt 22. november. Departementet beklager dersom denne feilen har skapt usikkerhet.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Stortinget vedtok 15. juni 2018 å beholde 19 valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021 i påvente av en grundig utredning. For å unngå usikkerhet om hvilke kommuner som tilhører hvilket valgdistrikt, fikk departementet hjemmel til å gi en oversikt over dette i valgforskriften. Utgangspunktet for inndelingen er valgdistriktene slik de var i 2017.

Forslaget som nå sendes på høring, nevner ved navn hvilke kommuner som inngår i hvilke valgdistrikt. Det er tatt hensyn til vedtatte grenseendringer.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede og legge fram forslag til ny valglov i løpet av våren 2020. De skal også se på inndeling i valgdistrikter ved stortingsvalg.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør

Cathrine Sørlie
seniorrådgiver

 

 

Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene

Aftenposten
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Dagbladet
Dagens Næringsliv
Datatilsynet
Den norske Helsingforskomité
Den norske kirke
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Evry
Elevorganisasjonen
Faglig forum for formannskapssekretærer
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Institutt for Samfunnsforskning
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Medietilsynet
MIRA-senteret
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm)
NORDEM
Norges Blindeforbund
Norges forskningsråd
Norges handikapforbund
Norges juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR)
Norsk journalistlag
Norsk pensjonistforbund
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk rådmannsforum
Norsk Studentorganisasjon
Norsk telegrambyrå
Ombudsmannen for Forsvaret
Posten
Posten
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Sametinget
Statens Kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
TV2
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utlendingsdirektoratet
Valgdirektoratet
Valgforum
Verdens Gang
Alliansen
Arbeiderpartiet
Demokratene
FRP
Helsepartiet
Høyre
KRF
Kystpartiet
Liberalistene
Miljøpartiet de Grønne
De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
Norges Kommunistiske parti
Samfunnspartiet
Det liberale folkepartiet
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Til toppen