Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Høring med forslag til forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.04.2016

Vår ref.: 15/7708

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om  klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten.

Bakgrunnen for forslaget fremgår av Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) og Innst. 306 S (2014-2015). Stortinget behandlet saken 10. juni 2015.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget bør legges frem for underliggende organ mv. som ikke er ført opp på listen. Høringsnotatet er også lagt ut på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er fredag 29. april 2016.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2471293.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Jan-Inge Helgheim (22 24 55 91).

Med vennlig hilsen

Thor Arne Aass
ekspedisjonssjef

Evelyn Skarnes
avdelingsdirektør

 

 • Departementene
 • Fylkesmennene
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Domstoladministrasjonen
 • Regjeringsadvokaten
 • Sivilombudsmannen
 • Riksadvokaten
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Spesialenheten for politisaker
 • Sametinget
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • UNIO
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Norges Politilederlag
 • Norges Juristforbund
 • Politiets Fellesforbund
 • Politijuristene
 • Statsadvokatenes Forening