Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forskrift om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter på en åpen høring. Alle kan gi innspill til høringen, også de som ikke står på adresselisten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2017

Vår ref.: 17/3959

1. Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter på en åpen høring. Alle kan gi innspill til høringen, også de som ikke står på adresselisten.

Forskriften vil gjelde i stedet for dagens regelverk om driftstilskudd til nasjonale minoriteter. De fleste punktene fra dette regelverket blir videreført i forskriften, men noen steder foreslår vi endringer. I punkt 2 gis det en oversikt over innholdet i forslaget til ny forskrift.

Invitasjon til høringsmøte
I tillegg til muligheten for å gi skriftlige høringsinnspill inviterer departementet de som ønsker en muntlig presentasjon av saken, til et høringsmøte mandag 20. november 2017 kl. 13.00-15.00 i Akersgata 59 i Oslo. Vi ber om påmelding til [email protected] innen 13. november, med navn på de som deltar fra organisasjonen.

2. Innholdet i utkast til forskrift om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter

§ 1 Formålet med tilskuddsordningen
Bestemmelsen slår fast at formålet med tilskuddsordningen er å styrke nasjonale minoriteters kultur, språk og egenorganisering.

§ 2 Hvem forskriften gjelder for
Bestemmelsen slår fast hvem som er omfattet av forskriften, og definerer hvilke grupper som regnes som nasjonale minoriteter i denne forskriften. Dette er en videreføring av prinsippene i dagens regelverk.

§ 3 Vilkår for driftsstøtte
Denne paragrafen bestemmer hvilke krav en frivillig organisasjon må oppfylle for å kunne få tilskudd over ordningen.

Vi har tatt inn noen presiseringer for å gjøre bestemmelsen mer tydelig. Vi har også tatt inn enkelte nye punkter. Dette gjelder:

 • Krav til registrering i Frivillighetsregisteret. Dette betyr at søker ved første gangs registrering i Frivillighetsregisteret må legge ved vedtekter og protokoll som viser valg av styre, hvis dette ikke er registrert fra før. Registreringen gjør det lettere for tilskuddsgivere å finne sentrale opplysninger om virksomheten, og søker slipper å levere dette flere ganger dersom det søkes om tilskudd fra flere tilskuddsordninger. Departementet krever derfor også at vedtekter blir oppdatert i Frivillighetsregisteret ved endring.

  Registrering i Frivillighetsregisteret gir mulighet til å søke om momskompensasjon for moms betalt ved kjøp av varer og tjenester, og i noen tilfeller for å delta i grasrotandelsordningen. Videre er registrering i Frivillighetsregisteret et vilkår i flere offentlige og private tilskuddsordninger, for eksempel hos Gjensidigestiftelsen og enkelte tilskuddsordninger hos kommuner og fylkeskommuner. Registreringen i Frivillighetsregisteret er gratis.

 • Krav om å etterleve sentrale bestemmelser i egne vedtekter. Å etterleve egne vedtekter er grunnleggende for at organisasjonen kan fungere og ha tillit blant medlemmene. Det er særlig viktig at sentrale bestemmelser i vedtektene, som for eksempel punkter om formål eller punkter som er grunnleggende for den demokratiske oppbyggingen, etterleves. Styre- og årsmøteprotokoller vil blant annet inngå i departementets stikkprøvekontroll av dette.

 • Krav om å ha aktiviteter som bidrar til å oppfylle formålene med organisasjonen.

 • Krav om god økonomistyring. Dette betyr blant annet at organisasjonen må ha gode rutiner for økonomihåndtering. Organisasjonen skal for eksempel sette opp realistiske budsjetter og føre et oversiktlig regnskap med inntekter og utgifter som er dokumentert med bilag, og som gjør det mulig å kontrollere regnskapet. Mest mulig av utgifter og inntekter skal gå over bank, og bruken av kontanter skal være begrenset. Det skal være et klart skille mellom privat økonomi og organisasjonens økonomi.

 • Krav om at organisasjonen ikke kan ha betalingsanmerkninger. Dette kravet gjelder ikke for enkeltpersoner tilknyttet organisasjonen, kun for selve organisasjonen. Dersom en organisasjon har én eller flere betalingsanmerkninger ved søknadstidspunktet, kan det være et tegn på mangelfull økonomistyring.

 • En mulighet for departementet til å stille krav om at organisasjonen påtar seg en plikt til årlig å levere et årsregnskap til Regnskapsregisteret, som er tilknyttet Frivillighetsregisteret. I forskrift til frivillighetsregisterloven er det regulert krav til hva regnskapet skal bestå av. Kravene er forenklet sammenlignet med kravene som er stilt i regnskapsloven. Ved registrering av regnskapet i Regnskapsregisteret faller krav om innsending av regnskapet til departementet bort.

§ 4 Tellende medlemmer
Bestemmelsen i § 3 fastsetter at en organisasjon som hovedregel må ha minst 100 tellende medlemmer for å kunne motta driftstilskudd. Det vil også bli lagt vekt på antall tellende medlemmer i den skjønnsmessige beregningen av størrelsen på tilskuddet.

Departementet vil bare legge vekt på hvor mange tellende medlemmer en organisasjon har. Et tellende medlem er et medlem som selv tilhører en nasjonal minoritet, er oppført i organisasjonens medlemsregister per 31. desember i siste regnskapsår, er frivillig innmeldt, har fylt 15 år, har fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen og har betalt kontingent i løpet av siste regnskapsår. Innbetalingen skal skje på en sporbar måte i organisasjonens regnskap.

Departementet presiserer at det ikke er et krav at tilhørighet til minoriteten, som er omtalt i § 2 i forskriften, skal registreres i medlemsregisteret, da organisasjonen i utgangspunktet skal ha basis i den aktuelle nasjonale minoriteten. Dersom organisasjonen har en vesentlig andel medlemmer som ikke tilhører minoriteten, vil departementet kunne be organisasjonen om å anslå andelen som tilhører minoriteten. Basert på dette vil det fastsettes skjønnsmessig et antall som legges til grunn ved vurdering av om organisasjonen oppfyller krav om antall tellende medlemmer under § 3 og ved utmåling av tilskuddets størrelse, jf. § 7.

Ved bruk av familie- eller søskenmedlemsskap, teller hvert medlem som individuelt medlem dersom det oppfyller alle øvrige krav, for eksempel at medlemmet har fylt 15 år, er valgbar til tillitsverv og oppført med eget navn i medlemsregisteret. Medlemsregisteret skal skille mellom tellende og andre medlemmer, og oversikt over tellende medlemmer skal kunne hentes ut av registeret, slik at organisasjonen kan dokumentere antall tellende medlemmer. Dette er en endring fra dagens regelverk og er i tråd med Kulturdepartementets veileder Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Organisasjonene trenger ikke å justere sine vedtekter når det gjelder hvem som kan være medlem. Kravene i denne bestemmelsen gjelder kun hva departementet vil ta utgangspunkt i ved sine vurderinger.

§ 5 Krav til søknadens innhold og form
Bestemmelsen fastsetter hvilke opplysninger søknaden skal inneholde, og dokumenter som skal følge søknaden. Departementet også kan be om andre opplysninger enn kravene som framgår i § 5.

Departementet foreslår at organisasjonene legger spesialrapport fra et kredittopplysnings-firma ved søknaden, som viser at organiasjonen ikke har betalingsanmerkninger. Denne kan hentes ut kostnadsfritt for organiasjonen.

Avhengig av om en organisasjon har fått tilskudd under ordningen tidligere eller ikke, er det ellers stilt ulike krav til dokumenter som skal vedlegges.

§ 6 Behandling av søknaden
Det fastsettes i bestemmelsen at departementet har adgang til å kreve ytterligere opplysninger og gjennomføre kontroll mot opplysninger hos andre myndigheter, dersom det er nødvendig for søknadsbehandlingen.

§ 7 Beregning og utbetaling av driftstilskudd
Departementet foreslår å gå bort fra ordningen med poengsystem for beregning av tilskudd.  Det har vist seg at poengsystemet ikke har hatt den ønskede effekten, og at systemet kan slå urimelig ut. Det har også vist seg utfordrende å sammenligne organisasjonene i poengsystemet på en enhetlig og rettferdig måte. Departementet foreslår nå i stedet at beregningen av driftstilskuddet fastsettes ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på antall tellende medlemmer, antall aktive lokallag og aktiviteter i organisasjonen det siste regnskapsåret.

§ 8 Vilkår for bruk av tilskuddet
Paragrafen fastsetter nærmere bestemmelser om avvikshåndtering, eventuelt mindreforbruk og tidspunkt for når tilskuddet må benyttes. Den inneholder også presiseringer om ansettelser, lønn og arbeidsgiveravgift.

Bestemmelsen fastsetter hva organisasjonene kan benytte tilskuddsmidlene til. Bestemmelsen er forenklet sammenlignet med dagens regelverk ved at det henvises til budsjettet som legges ved søknaden, istedenfor en liste over utgiftstyper. Det innebærer etter departementets syn ingen materiell endring sammenholdt med dagens regelverk. Departementet har også tatt inn en presisering om dekning av reiseutgifter.

§ 9 Rapport og regnskap
Bestemmelsen fastsetter krav om årsrapport og årsregnskap. Det er tatt inn enkelte presiseringer.

Nytt i bestemmelsen er at dersom årsregnskapet er levert til Frivillighetsregisteret, bortfaller krav om å oversende årsregnskapet til departementet.

Det er presisert at revisor skal kontrollere spesifisering av tilskudd i regnskapet og medlems-tall basert på standarden ISRS 4400 - Avtalte kontrollhandlinger. Departementet vil utarbeide en mal for revisorbekreftelsen som fortrinnsvis bør benyttes av revisor. Revisorbekreftelsen kommer i tillegg til den årlige revisjonsberetningen etter gjennomgang av regnskapet.

§ 10 Opplysningsplikt og kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene
Bestemmelsen presiserer at departementet har adgang til å iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, og at opplysninger som inngår i søknaden og rapporteringen er korrekte.

§ 11 Uriktige opplysninger og mislighold av tilskudd
Paragrafen inneholder bestemmelser om departementets rett til å kreve tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet eller å avkorte tilskudd som måtte tildeles senere, der tilskuddsmidlene ikke har blitt benyttet i tråd med forutsetninger og krav, eller der vedtaket om tilskudd bygger på uriktige opplysninger og manglende eller mangelfull levering av regnskap og rapport.

§ 12 Klageadgang og partsinnsyn
Paragrafen gjengir bestemmelsen i forvaltningslovforskriften § 23 om at det ikke er klagerett til Kongen i statsråd over vedtak om fordeling av midler over denne posten. Søker (organisasjonen) kan i stedet be om at søknaden behandles på nytt i departementet innen tre uker etter at søker har mottatt brev med vedtaket (tilskuddsbrev eller brev med avslag).

§ 13 Ikrafttredelse
Departementet tar sikte på at forskriften skal kunne tre i kraft straks etter at den er vedtatt, slik at den blir gjeldende for 2018.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forskriften som foreslås her, er i all hovedsak en videreføring av eksisterende regelverk. Departementet kan derfor ikke se at forslaget medfører nye økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Kravet om registrering i Frivillighetsregisteret er et nytt administrativt krav det første året, men det innebærer en forenkling for organisasjonene på sikt.

Vi vil likevel peke på at endringen av bestemmelsene om beregningen av driftstilskuddet vil kunne gi noe lavere eller høyere tilskudd sammenlignet med tidligere år, for enkelte mottakere.

4. Høringssvar

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsfrist er 30. november 2017.

 

Med hilsen

Gerlinde Øvland (e.f.)
fagdirektør

 
   Hanne Marie Myrvold
seniorrådgiver

 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
 • Datatilsynet
 • De reisende kvinners forum
 • Det Mosaiske Trossamfund
 • Det Mosaiske Trossamfund
 • Finansdepartementet
 • Foreningen Romanifolkets kystkultur
 • Frivillighet Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kvenlandsforbundet
 • Landsorganisasjonen for Romanifolket
 • Likestillings-og diskrimineringsombudet
 • Norske Kveners forbund
 • Norsk-finsk forbund
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Romani Council Union
 • Romanifolkets forening
 • Romsk råd i Norge
 • Skogfinske interesser i Norge
 • Taterne/romanifolkets menneskerettighetsforening
 • Taternes landsforening

Til toppen