Høring - forskrifter om behandling av opplysninger i henhold til avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet

Høring med forslag om å forskriftsfeste regler for behandling av personopplysninger i henhold til avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.02.2017

Vår ref.: 16/7595

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i politiregisterforskriften. Endringsforslaget innebærer utfylling av kapittel 74 i politiregisterforskriften del 12 om behandling av opplysninger i henhold til internasjonale rettsakter.

Formålet med endringsforslaget er å forskriftsfeste regler for behandling av personopplysninger i henhold til avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet av 8. mai 2012 (PCSC-avtalen). Proposisjon med forslag til stortingsvedtak (Prop. 54 S (2015-2016)) ble oversendt Stortinget som gav sitt samtykke til inngåelse av avtalen 12. mai 2016.

Høringsfristen er 23. februar 2017.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2522272

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater som ikke er oppført på adresselisten.

Med vennlig hilsen
Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Carl Fredrik Helgeland
seniorrådgiver

 • Departementene
 • Datatilsynet
 • DIFI
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Domstoladministrasjonen
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kripos
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Politidirektoratet
 • Politihøgskolen
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksarkivet
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statsadvokatembetene
 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
 • (EOS- utvalget)
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tolldirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Økokrim
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges politilederlag
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk Senter for Menneskerettigheter
 • OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)
 • Politiets Fellesforbund
 • Rettspolitisk forening

Til toppen