Høring - forskriftsendringer som følge av gjennomføring av forordning 392/2009 og 2002 Aten-konvensjonen i norsk rett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.09.2013

Vår ref.: 13/5137 EP ANES/KTU/bj

Høring – forskriftsendringer som følge av Gjennomføring av forordning 392/2009 og 2002 Aten-konvensjonen i norsk rett 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsendringer som følge av gjennomføring av forordning (EF) 392/2009 og 2002 Aten-konvensjonen i norsk rett. Forslagene fremgår av vedlagte høringsnotat.

Forslag om gjennomføring av forordning (EF) 392/2009 og Aten-konvensjonen ble fremmet høsten 2012 (Prop 54 LS (2012-2013), og vedtatt av Stortinget 29. april 2013. Lovvedtaket ble sanksjonert 7. juni 2013. Ikraftsettelsen av lov 7. juni 2013 nr. 30 om endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009) forutsetter at nærmere bestemmelser om forsikringsplikt, sertifikat og gebyr vedtas i forskrift.

I vedlagte høringsnotat foreslås det endringer i henholdsvis:

1)       forskrift 17. juni 2008 nr. 607 om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992,

2)       forskrift 2. februar 1996 nr. 115 om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv., og

3)       forskrift 21. desember 2009 nr. 1738 om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet.

Det legges opp til at forskriftsendringene settes i kraft samtidig med endringsloven.

Gjennomføringen av forordning (EF) 392/2009 og 2002 Aten-konvensjonen er forsinket i norsk rett. Forordning (EF) 392/2009 trådte i kraft i EU 31. desember 2012. 2002 Aten-konvensjonen trer i kraft internasjonalt 23. april 2014. Reglene bør derfor gjennomføres i norsk rett så snart som mulig.  

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 7. september 2013. Høringsuttalelser sendes Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at høringsuttalelsene blir sendt elektronisk til: lovavdelingen@jd.dep.no.

Med hilsen

Anne-Karin Nesdam e.f.
lovrådgiver

Kjersti Tusvik
rådgiver

Adressatliste


Departementene


Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Kystverket

Sjøfartsdirektoratet

 

Assuranceforeningen Skuld

Cefor

De sjøkyndiges forbund

Den Norske Advokatforening

Finans Norge

Fiskebåtredernes Forbund

Fraktefartøyenes Rederiforening

Gard Services AS, Arendal

Greenpeace Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Intertanko

Landsorganisasjonen i Norge

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

Miljøstiftelsen Bellona

Møretrygd

Nasjonalt støttegruppenettverk

NHO Sjøfart

Nordisk institutt for sjørett

Nordisk Skibsrederforening

Nordland Fylkes Fiskarlag

Norges Fiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske Maritime Leverandører

Næringslivets Hovedorganisasjon

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Til toppen