Høring - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2015

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Finans Norge

Fiskekjøpernes forening

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridirektoratet

Innovasjon Norge

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

Norges Sjømatråd

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske sjømatbedrifters landsforening

Rogaland Fiskesalgslag

Sametinget

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Skagerakfisk

Sunnmøre- og Romsdal Fiskesalslag

Toll- og avgiftsdirektoratet

Vest-Norges Fiskesalslag