Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om endring av helsepersonelloven § 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.03.2009

Vår ref.:

Adressater etter vedlagt liste
  

 

Deres ref                          Vår ref  200805055-/KJJ              Dato23.01.2009

Høring - forslag om endring av helsepersonelloven § 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell


Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om å endre helsepersonelloven § 53, slik at Helsedirektoratets adgang til å delegere godkjenningsmyndighet til private yrkesorganisasjoner når det gjelder offentlig spesialistgodkjenning av helsepersonell, opphører.

Hensikten med forslaget er å sørge for at myndighetsutøvelse på dette feltet tydeliggjøres og legges til offentlige helsemyndigheter, der staten har en overordnet styring av administrativ, økonomisk, samfunnsmessig og helsefaglig art. Dette er også i samsvar med ordningen i de andre nordiske landene.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har besluttet at høringsfrist i denne saken skal settes til 6 uker. Av hensyn til videre arbeid med gjennomgang av ordningen med spesialistgodkjenning og spesialistutdanning av helsepersonell, er det viktig å tilrettelegge for at saken kan vedtas av Stortinget allerede i inneværende stortingsperiode. Departementet ber derfor om at høringsuttalelser sendes innen mandag 9. mars 2009 til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til: [email protected]

Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles per e-post rettet til [email protected] eller telefon 22 24 87 05


Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør
                                                                        Kjetil Jonsbu
                                                                        seniorrådgiver

 

Lenke til brev i pdf-format

Høringsinstanser

Akademikerne
Apotekforeningen
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Aleris Helse
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske Kreftforening
Den norske tannlegeforening
Den norske legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Departementene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Domstolsadministrasjonen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Finansforbundet
Farmasi Forbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forskningsstiftelsen FAFO
Forum for Bioteknologi
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinske laboratorium AS
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Human-Etisk Forbund
Hørselshemmedes Landsforbund
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Klagenemnda for behandling i utlandet
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdanning)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Mental Helse Norge
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nettverket for Private helsevirksomheter
NOKUT
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Optikerforbund
Norges Røde Kors
Norges Tannteknikerforbund
Norsk audiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktikerforening
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste
Norsk Sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortoptister forening
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Politidirektoratet
PRISY - Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Redd Barna
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse
SABORG – Sammenslutning for alternativ behandlerorganisasjoner
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Samfunnsviternes fagforening
Senter for medisinsk etikk, SME
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statsadvokatembetene
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge
Teknologirådet
UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet
Volvat Medisinske Senter AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening

Til toppen