Ot.prp. nr. 83 (2008-2009)

Om lov om endringer i helsepersonelloven

Om lov om endringer i helsepersonelloven
(opphevelse av adgangen til å delegere spesialistgodkjenningsmyndighet til private yrkesorganisasjoner)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget