Høring - forslag om endring av lov om forsvunne personar § 8 - dødsfall i utlandet

Forslaget går ut på en endring av regelen om dødsformodning når det ikke er grunn til å tvile på at en person er død. Formålet med forslaget er å legge til rette for en hensiktsmessig behandling av saker der en person med tilknytning til Norge har dødd i utlandet, og det ikke kan fremskaffes dokumentasjon på dødsfallet som aksepteres for å registrere personen som død i Folkeregisteret.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2017

Vår ref.: 16/7071 EP GUS/bj

Høring -  forslag om endring av lov om forsvunne personar § 8 - dødsfall i utlandet


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endring av lov om forsvunne personar § 8. Vi viser til det vedlagte høringsnotatet.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 10. februar 2017.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til lovavdelingen@jd.dep.no.

Med vennlig hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Gunhild Sletmoen
fung. lovrådgiver

 

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Barneombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)
Politiets utlendingsenhet
Skattedirektoratet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)

Bergen tingrett
Oslo byfogdembete
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett
Domstoladministrasjonen

Flyktninghjelpen
Human Rights Service (HRS)
Human Rights Alert – Norway (HRA-N)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk senter for menneskerettigheter
Redd Barnas rettighetssenter
Stiftelsen Barnas rettigheter

Til toppen