Høring - Forslag om endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om endringer i forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot (fastsettelsesforskriften) på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2015

Vår ref.: 15/504

Høring - Forslag om endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om endringer i forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot (fastsettelsesforskriften) på høring.

 

Bakgrunnen for forslaget er at Sivilombudsmannen i uttalelse i sak nr. 2011/3586 har bedt departementet se nærmere på gjeldende bevisregel for fradrag for samvær i barnebidrag etter fastsettelsesforskriften § 9 tredje ledd. Det følger av gjeldende rett at dersom omfanget av samværet mellom den bidragspliktige og barnet er lavere enn det opprinnelige avtalte eller fastsatte, kan samværsfradraget falle bort dersom den parten som krever endring (i praksis bostedsforelder) klart beviser at avtalt/fastsatt samvær ikke kan legges til grunn, jf. fastsettelsesforskriften § 9 andre ledd. Den andre parten (i praksis samværsforelder) har ikke en tilsvarende adgang etter § 9 tredje ledd til å framlegge bevis for å underbygge en påstand om at det fortsatt er samvær selv om dette er redusert i forhold til det opprinnelige avtalte eller fastsatte. Opplysninger fra den bidragspliktige som bekrefter at samværet er redusert, og som samtidig underbygger at det fortsatt er noe samvær, gis dermed ikke bevismessig betydning etter fastsettelsesforskriften § 9 tredje ledd, med mindre bidragsmottakeren skriftlig stadfester at det blir praktisert samvær etter en lavere samværsklasse.

 

I høringsnotatet foreslås det at fastsettelsesforskriften § 9 tredje ledd endres slik at den andre parten (i praksis den bidragspliktige) kan få fradrag for samvær i barnebidraget dersom vedkommende klart beviser at det blir praktisert samvær etter en lavere samværsklasse.

 

Høringsnotatet med forslag til forskriftsendring er lagt ut på departementets hjemmeside.  

 

Høringsfristen er satt til 22. mai 2015. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under ”Send inn høringssvar” på  http://www.regjeringen.no/id2397178/.

 

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

 

 

Med hilsen                                                                      

 

 

Ingvild Vesterdal (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Sille Hofgaard Andersen

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Høringsnotat - Forslag om endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot

 

Endring av bevisreglene for fradrag for samvær i fastsatt barnebidrag

 

 

Til toppen