Høring - Forslag om endringer i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.10.2020

Arbeids- og sosialdepartementet
Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Konkurransetilsynet
Kystverket
Politidirektoratet
Regelrådet
Skattedirektoratet
Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO)
Cruise Lines International Association (CLIA)
Den Norske Advokatforening
Det norske maskinistforbund
Fellesforbundet
Fellesforbundet for sjøfolk
Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede (UNIO)
Hovedorganisasjonen Virke
Kystrederiene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
NHO Sjøfart
Nordisk Skibsrederforening
Norges Rederiforbund
Norsk Industri
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Kopi:
Sjøfartsdirektoratet