Høring - forslag om endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.06.2009

Vår ref.: 200803939- TRH/

Høring – forslag om endringer i forvaltningsloven og straffegjennomførings-loven

Vi ber om høringsinstansenes uttalelse til vedlagte høringsnotat av mars 2009 hvor Justisdepartementet blant annet foreslår lovhjemmel for kriminalomsorgens behandling av personopplysninger. Høringsnotatet bygger på innstillingen fra en arbeidsgruppe Justisdepartementet opprettet for å utrede hjemmelsgrunnlaget. Innstillingen ligger ved.

Høringsnotatet inneholder også lovforslag om justering av taushetsplikten for kriminalomsorgens tilsatte, presisering av reglene om opplysningsplikt og innhenting av taushetsbelagte opplysninger, og regler om innsyn som ivaretar større åpenhet i benådningssaker. For en oversikt over innholdet og forslagene til lovendringer viser vi til pkt 1 i høringsnotatet.

Høringsfristen er 24. juni 2009. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Liste over adressatene for dette brevet følger vedlagt. Høringsinstansene må selv vurdere om det er behov for å forelegge høringsnotatet for andre underliggende etater og organer enn de som er særskilt nevnt i listen over høringsinstanser.

Høringsbrevet, høringsnotatet og listen over høringsinstanser er også tilgjengelig på regjeringens hjemmeside www.regjeringen.no (velg ”Dokumenter” og ”Høringer”).

 

Med hilsen

Marianne Vollan e.f.
ekspedisjonssjef                                                     

Sissel Kofoed
fung. avdelingsdirektør

HØRINGSINSTANSER

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politidirektoratet
ØKOKRIM

Kriminalomsorgsregionene
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)
Tilsynsrådene for fengslene

Justissekretariatene
Sekretariatet for konfliktrådene

Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen

Akademikerne
Bergen forsvarerforening
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Datatilsynet
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Politihøgskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Fagpresses Forening
Fellesorganisasjonen (FO)
Foreningen for fangers pårørende (FFP)
Forum for ytringsfrihet
Forsvarergruppen av 1977
Hovedverneombudet for kriminalomsorgen
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Kompetanseutvalget for dommere
Kontoret for fri rettshjelp
Kriminalomsorgens Lederforbund
LO Stat
Medietilsynet
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forum for Ytringsfrihet
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske kvinnelige juristers forening
Personvernnemda
Politijuristene
Politiets Fellesforbund
Politiets kriminalitetsforebyggende forum
Rettspolitisk forening
Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)
Statsadvokatenes forening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Stine Sofies Stiftelse
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
WayBack
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund