Høring - forslag om endringer i passforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2009

Vår ref.: 200805882

Høringsbrev

Akademikerne

Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Barneombudet
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Departementene
Det juridiske fakultet, UiO
Det juridiske fakultet, UiB
Det juridiske fakultet, UiTø
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Finansnæringens Hovedorganisasjon 
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarergruppen av 1977
Generaladvokaten
IKT-Norge
Institutt for kriminologi, UiO
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Institutt for medievitenskap, UiB
Institutt for menneskerettigheter, UiO
Institutt for rettsinformatikk, UiO
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss

Kommunenes Sentralforbund
Kripos

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MIRA ressurssenter

Norges Bank
Norges forskningsråd

Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norges Juristforbund
Norges politilederlag

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politidirektoratet

Politiets data og materielltjeneste
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste
Politihøgskolen
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksarkivet
Sametinget
Sivilombudsmannen

Stiftelsen Flyktningehjelpen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM