Høring - Forslag om endringer i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.12.2012

Vår ref.: 12/5462 EP GUS/mk

Høring – Forslag om endringer i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover, samt forslag om endring av fristene for kreditorvarsel i enkelte av de sammenslutningsrettslige lovbestemmelsene.

Utviklingen har de senere årene gått i retning av økt bruk av elektronisk kommunikasjon i forbindelse med kunngjøringer som foretas av Foretaksregisteret og, i visse tilfeller, andre offentlige og private aktører. På denne bakgrunn ønsker Justis- og beredskapsdepartementet å foreta en ny vurdering av nødvendigheten av å kunngjøre i papiravis i tillegg til kunngjøring i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon eller Norsk lysingsblad.

Det legges i vedlagte høringsnotat frem to alternative forslag til endring av kunngjøringsbestemmelsene. Det ene alternativet går ut på at reglene om kunngjøring i papiravis avvikles. Det andre alternativet innebærer en forenkling av reglene om aviskunngjøringer. Justis- og beredskapsdepartementet ønsker høringsinstansenes syn på de to alternative endringsforslagene. 

Forslaget om endring av fristene for kreditorvarsel i enkelte sammenslutningsrettslige lovbestemmelser har bakgrunn i advokat Gudmund Knudsens utredning «Forenkling og modernisering av aksjeloven», avgitt til Justisdepartementet 7. januar 2011, punkt 5.5.9. Det foreslås i høringsnotatet at fristene ved kreditorvarsel i de aktuelle bestemmelsene reduseres til seks uker.

Høringsuttalelsene kan sendes til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om svar innen 4. desember 2012. 

En liste over adressatene for høringsbrevet er vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene selv legger frem notatet for relevante underordnede organer og organisasjoner. 

Med hilsen 

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør 

Gunhild Sletmoen
rådgiver

Høringsinstanser

 

Departementene

 

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Konkursrådet

Norges Bank

Norsk Lysingsblad

Patentstyret

Regjeringsadvokaten

Sivilombudsmannen

Statistisk sentralbyrå

 

Bergen tingrett

Oslo tingrett

Oslo byfogdembete

Sør-Trøndelag tingrett

Domstolsadministrasjonen

 

Advokatforeningen

Akademikerne

AksjeNorge

Aksjonærforeningen

A-pressen AS

Bedriftsforbundet

Den norske Fagpresses Forening

Den norske Revisorforening

Econa

Edda Media AS

Finansforbundet

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Finansieringsselskapenes forening

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Landslaget for Lokalaviser

Media Norge

Mediebedriftenes landsforening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres

    Forening

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Juristforbund

Norges Kreditorforbund

Norges Rederiforbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS

Oslo Børs ASA

Pensjonistforbundet

Private Barnehagers Landsforbund

Seniorsaken

Statens seniorråd

Støtteutvalget for dagsaviser

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen