Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om forlengelse av midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 oppheves iht. lovens § 8 den 1.1.2021. Departementet gjennomfører i dette høringsbrevet offentlig høring av et forslag om å forlenge lovens varighet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.09.2020

Vår ref.: 20/1810

Samferdselsdepartementet viser til midlertidig lov 26.5.2020 nr. 55 om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19. Loven ble vedtatt av Stortinget 26. mai 2020 og trådte i kraft 27. mai 2020. Loven regulerer en alternativ billetteringsordning på de offentlige ferjesambandene i Norge under situasjonen med utbruddet og spredningen av covid-19. Ordningen med billettering på ferje etter den midlertidige loven er nærmere omtalt i Prop. 114 L (2019-2020) og Innst. 290 L (2019-2020): se https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79781. Da loven trådte kraft ble samtidig midlertidig forskrift 3.4.2020 nr. 571 om billettering på ferje i anledning utbrudd av Covid-19 opphevet.

Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 oppheves iht. lovens § 8 den 1.1.2021. Departementet gjennomfører i dette høringsbrevet offentlig høring av et forslag om å forlenge lovens varighet. 

Situasjonen med spredning av covid-19 er en pandemi som fortsatt er ventet å vedvare i lengre tid framover. Det er på gjeldende tidspunkt usikkert hvor lang tid framover det vil være behov for tiltak mot spredning av viruset i Norge. For tiltak som delvis trenger lovregulering, anser departementet at det må tas høyde for at spredningen av viruset både kan reduseres, men også at spredningen av viruset kan forverres og at det fortsatt er behov for tiltaket som den midlertidige loven regulerer i lengre tid framover. Ordningen som er regulert i den midlertidige loven er en alternativ måte for billettering på de offentlige ferjesambandene, som kan benyttes av Statens vegvesen og fylkeskommunale myndigheter så lenge de vurderer at det er behov for å benytte løsningen ut fra formålet med loven. Dersom den midlertidige loven ikke forlenges ut over 1.1.2021 vil dette kunne få vesentlige negative konsekvenser for driften av de offentlige ferjesambandene fra 1.1.2021, se nærmere Prop. 114 L (2019-2020) kapittel 2.1, 2.2, 3 og 6.2.

Ordningen som den midlertidige loven regulerer har vært i bruk siden begynnelsen av april 2020. Statens vegvesen har gitt sin vurdering av behovet for å forlenge loven i brev datert 3.7.2020, se vedlegg. Etter etatens vurdering er den elektroniske billetteringen som loven åpner for, det tiltaket som på best måte sikrer mot smitte av koronaviruset på ferjene og deres sikkerhetsmannskap under situasjonen med covid-19. Etter Statens vegvesens vurdering er det behov for benytte tiltaket så lenge helsemyndighetene anbefaler tiltak eller restriksjoner innen andre sektorer. Ut fra situasjonen som foreligger sommeren 2020, har Statens vegvesen tilrådd at den midlertidige loven videreføres til å gjelde utover 31.12.2020.   

Departementet har satt i gang arbeid med å vurdere permanente endringer i yrkestransportlova som kan gi myndighetene for riksvegferjer og fylkesvegferjer adgang til å ta i bruk billetteringsordningen som er regulert i den midlertidige loven også i framtidige situasjoner lignende covid-19 og andre endringer innenfor ferjeområdet. Etter departementets vurdering er det behov for lovbestemmelser innenfor dette området som sikrer at elektronisk billettering kan benyttes både under situasjonen med covid-19, men også ved lignende epidemier som eventuelt kan komme i framtiden. Statens vegvesen har i brevet av 3.7.2020 meldt at det er ønskelig å se på endringer som legger til rette for å gå over til full elektronisk billettering på permanent basis. Før departementet kan foreslå permanente endringer i yrkestransportlova på dette området, må et forslag utredes nærmere, herunder må konsekvensene av forslaget utredes, inkludert. personvernkonsekvenser. Videre må nødvendige prosesser gjennomføres iht. utredningsinstruksen (offentlig høring med mer ordinære høringsfrister og interne prosesser i regjeringen). Departementet vil arbeide videre med å utrede forslag til permanente endringer på ferjeområdet i yrkestransportlova, og vil (eventuelt) komme tilbake til et slikt forslag i en egen offentlig høring.

I påvente av et forslag til permanente endringer i yrkestransportlova, er det etter departementets vurdering behov for at den midlertidige loven forlenges. Etter departementets vurdering bør den midlertidige loven i utgangspunktet gjelde så lenge koronaviruset utgjør en fare for liv og helse i Norge eller eventuelt fram til departementet kan legge fram et forslag til permanente endringer i yrkestransportlova. Det er på gjeldende tidspunkt usikkert hvor snart et forslag til endringer i yrkestransportlova kan legges fram for Stortinget, herunder om et forslag kan fremmes tidsnok til å rekke behandling og lovvedtak i vårsesjonen 2020/2021. Departementet foreslår derfor to alternative forslag til ny § 8 i loven: 

Alternativ 1:

  • 8. Ikrafttredelse og tidspunkt for opphevelse av loven

     Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Loven oppheves 1. januar 2022.

Alternativ 2:

  • 8. Ikrafttredelse

     Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

I alternativ 2 vil det også bli foreslått at ordet "midlertidig" tas ut av lovens tittel. Hvis dette alternativet velges, vil departementet legge opp til at loven oppheves som en del av et forslag til permanente endringer i yrkestransportlova, eller eventuelt på det tidspunktet koronapandemien ikke lenger utgjør en fare for liv og helse.   

Departementet vil basert på høringen, status for arbeidet med å utrede permanente lovendringer og status for koronapandemien på tidspunktet lovforslaget legges fram, vurdere endelig hvilket alternativ som skal fremmes for Stortinget, eventuelt om 1. januar 2022 er et hensiktsmessig tidspunkt for opphevelse dersom alternativ 1 velges.

Det nærmere behovet for ordningen den midlertidige loven regulerer, redegjørelse for lovens bestemmelser, vurdering av forholdet til Grunnloven, menneskerettighetene og EØS-avtalen og vurdering av konsekvensene av loven mv. er gitt i Prop. 114 L (2019-2020). De økonomiske konsekvensene av ordningen med midlertidig billettering har allerede inntrådt. Dersom loven ikke foreslås forlenget og særlig ved nye/omfattende smittebølger eller lignende, legger departementet til grunn at de økonomiske og administrative konsekvensene vil kunne være vesentlige, i form av eventuell økt bemanning på ferjene, tapte inntekter fra ferjebilletter, reduserte eller stengte ferjeavganger, økt smitte/sykdom, mv. 

Forslaget til endring i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 er åpen for alle som ønsker å uttale seg. For å kunne bli behandlet i Stortinget i løpet av 2020, legger departementet foreløpig til grunn at et forslag til endring i loven må legges fram for Stortinget tidlig i november 2020. Høringsfristen settes derfor til mandag 28. september 2020. Høringsinstansene bes vurdere om høringsbrevet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer, eller lignende.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "send inn høringssvar" på denne nettsiden).

Ved særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar unntaksvis sendes Samferdselsdepartementet på e-post til [email protected], eller alternativt til Samferdselsdepartementets postadresse.

Alle høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert samlet.

Med hilsen

Hans Einar Nerhus (e.f.)
avdelingsdirektør

Bente Mari Nilssen
utredningsleder

Vedlegg: Brev fra Statens vegvesen av 3. juli 2020 (pdf)

Se høringsbrevet

Vedlegg til høringsbrevet: Brev fra Statens vegvesen av 3. juli 2020 (pdf)

Agder fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

AtB AS

Barne- og familiedepartementet

Bastø Fosen AS

Bompengeselskap Nord AS

Boreal Norge AS

Boreal Sjø

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ferde AS

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Fjellinjen AS

Fjord 1 AS

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbrukertvistutvalget

FosenNamsos Sjø

Gulenskyss

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Kollektivtrafikkforeningen

Kolombus

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kongelig Norsk Automobilklub

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes forening

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Maskinentreprenørenes Forbund

Møre og Romsdal fylkeskommune

NHO Logistikk og Transport

NHO Reiseliv

NHO Sjøfart

NHO Transport

Nordland fylkeskommune

Norges Automobil-Forbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Transportforbund

Norges Turbileierforbund

Norled AS

Norsk elbilforening

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Tjenestemannslag

Nærings- og fiskeridepartementet

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Osterøy Ferjeselskap AS

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Sivilombudsmannen

Skyss

Skyttel AS

Statens vegvesen

Torghatten Nord

Torghatten Trafikkselskap AS

Transportklagenemnda

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vegamot AS

Vegfinans AS

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vidar Hop Skyssbåter

Viken fylkeskommune

Wergeland

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkestrafikkforbundet