Høring - forslag om prøveordning der hydrogendrevne motorvogner med ombygget forbrenningsmotor gis adgang til å bruke kollektiv og sambruksfelt, og forslag om å begrense minibussers adgang til å bruke slike felt mv.

Samferdselsdepartementet ønsker å bidra til satsing på hydrogen som et alternativt, fremtidsrettet og miljøvennlig drivstoff for motorvogner. Som et ledd i en slik satsing foreslås en prøveordning der hydrogendrevne motorvogner med ombygget forbrenningsmotor gis adgang til å bruke kollektivfelt og sambruksfelt. Departementet ønsker også å innføre en generell begrensning av adgangen til privat bruk av minibusser i kollektivfelt og sambruksfelt, samt å avgrense adgangen for motorsykler og mopeder til slike felt til kun å gjelde tohjulede motorsykler og tohjulede mopeder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.05.2007

Høringen er avsluttet, og ledet til vedtagelse av 2 endringsforskrifter:
- forskrift 8. februar 2008 nr 117 om endring i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften). I kraft 01.01.2009.
- forskrift 29. februar 2008 nr. 197 om endring i forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). I kraft straks.