Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag om videreføring av forskriften om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Forslag til eventuell videreføring av forskrift 6. oktober 2008 nr. 1121 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2010

Vår ref.: TN-201002555

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette frem forslag til eventuell videreføring av forskrift 6. oktober 2008 nr. 1121 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge på høring.

I henhold til allmenngjøringsloven § 4 andre punktum opphører allmenngjøringsvedtak å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) har fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev 26. mai 2010. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder fram til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 4.

Begjæringene om allmenngjøring
Som bakgrunn for begjæringen om allmenngjøring har LO lagt til grunn at det fortsatt er et stort innslag av utenlandsk arbeidskraft innenfor byggenæringen.

I begjæringen er det vist til at Arbeidstilsynet har oppgitt at 14 % av arbeidstakerne i 28 tilsynsbedrifter har oppgitt at tjener mindre enn den laveste minstelønnssatsen. Gjennomsnittlig timelønn for disse var så lav som 78 kroner.

Det er videre vist til et notat utarbeidet av etaten i mai 2010 hvor Arbeidstilsynet konkluderer slik:

” Etter vår mening er situasjonen med sosial dumping i byggenæringen ikke vesentlig endret. Vi avdekker fortsatt en rekke saker med til dels grove brudd på regelverket om lønns- og arbeidsvilkår, samt grunnleggende sikkerhet. Selv om et flertall av tilsynene ikke resulterer i reaksjoner etter innhentet dokumentasjon, er det fortsatt mange som bryter regelverket. Vi har tidligere operert med grovt anslag på 20 pst. Av virksomhetene i næringen til å utgjøre et problem mht. sosial dumping.”

I begjæringen er det også vist til en rekke oppslag i media som viser at useriøse deler av byggenæringen preges av uryddige forhold og at sosial dumping ved bruk av utenlandsk arbeidskraft fremdeles er et betydelig problem.

Dersom forskriften ikke videreføres mener LO det er god grunn til å tro at forholdene raskt vil endre seg til det verre. LO legger derfor til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft på byggfagsoverenskomstens område.

Tariffnemndas merknader
Tariffnemnda vil presisere at den har ikke tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrift om fortsatt allmenngjøring på høring. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter bli gjenstand for en grundig behandling før nemnda fatter vedtak. Lønnssatsene i det foreslåtte forskriftsutkastet er i samsvar med de nye lønnssatsene i overenskomsten for 2010 – 2012.

Forslag til endring i § 4a
Forskriften § 4a omhandler regulering av lønn i forskriftens virketid. Det følger av forskriften at lønnssatsen skulle reguleres i samsvar med mellomoppgjøret 2009. I de senere forskriftene Tariffnemnda har vedtatt er det tatt inn en generell reguleringsbestemmelse som innebærer at lønnssatsene skal reguleres i samsvar med alle tariffrevisjoner. Det innebærer blant annet at lønnssatsene i disse forskriftene allerede er regulert som følge av hovedoppgjøret i år, mens forskriften for byggeplasser i Norge vil opprettholde 2009-satsene inntil nemnda eventuelt fatter vedtak om videreføring av forskriften og endring i satsene.

Tariffnemnda mener reguleringsbestemmelsene id e nyere forskriftene er mer hensiktsmessige. Dersom nemnda kommer til at vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken, vil nemnda også foreslå at forskriftsteksten i § 4a endres i samsvar med det foranstående, se også vedlagte forslag til ny forskrift.

Høring
Høringssaken er lagt ut på internett:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/Horing---Forslag-om-videreforing-av-forskriften-om-allmenngjoring-av-tariffavtale-for-byggeplasser-i-Norge.html?id=610778

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse i å avgi høringsuttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eli Mette Jarbo (22 24 69 39) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).


Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post eller vanlig post til nemnda innen fredag 3. september 2010.

Med hilsen

Håvard Holm

Tariffnemndas leder

 • Fornyingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon   
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforening NAVO
 • Norges Rederiforbund
 • KS

Til toppen