Høring - Forslag om videreføring av forskriften om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land

Forslag til eventuell videreføring av Forskrift 6. oktober 2008 nr. 1123 om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2010

Vår ref.: TN-201002140

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette ut forslag til eventuell videreføring av Forskrift 6. oktober 2008 nr. 1123 om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land på høring.

I henhold til allmenngjøringsloven § 4 andre punktum opphører allmenngjøringsvedtak å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) har fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev 26. mai 2010. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder fram til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 4.

Begjæringene om allmenngjøring
Som bakgrunn for begjæringene om allmenngjøring har LO fremhevet at forskriften har virket etter sin hensikt ved at den har bidratt til å skape ryddighet og oversiktlighet. Det arbeid som utføres på landanleggende er samtidig av midlertidig karakter og det vil etter LOs oppfatning være unaturlig å fjerne allmenngjøringsforskriften på nåværende tidspunkt. Det fremgår videre av begjæringen at innslaget av utenlandsk arbeidskraft fortsatt er høyt og at det i tiden framover vil komme stadig nye virksomheter inn på anleggene.

I begjæringen er det videre vist til FAFO-rapport 2007:32 som konkluderte slik:

” De østeuropeiske ansatte på anleggene ble i hovedsak lønnet i henhold til de allmenngjorte satser for ufaglærte bygningsarbeidere. Kun 10 prosent av de som selv sa de var faglært, ble lønnet som faglærte.

De østeuropeiske ansatte ble stort sett lønnet flatt på minstelønnssatsen, noe som indikerer at allmenngjøring har en virkning. Dette innebærer også at det var relativt store lønnsforkjeller mellom de østeuropeiske og de norske arbeidstakerne.”
Det fremgår av begjæringen at Petroleumstilsynet mener situasjonen er den samme i dag.

Dersom minstelønnssatsene blir fjernet mener LO det er overveiende sannsynlig at lønnsnivået raskt vil krype under minstenivået.

Dersom forskriften ikke blir videreført mener LO også det er god grunn til å tro at det interne kontrollarbeidet som nå gjennomføres på anleggene for å ivareta lønns- og arbeidsvilkår for utenlandsk arbeidskraft ikke vil bli fulgt opp i samme omfang ettersom Petroleumstilsynets kontrolloppgaver knyttet til allmenngjøringsvedtaket i så fall vil opphøre. I følge LO vil dette med stor grad av sannsynlighet medføre at det på nytt oppstår uryddige forhold, særlig knyttet til underentrepriser og innleie.

I begjæringen har LO også vist til at tilbakemeldinger fra EL & IT Forbundets distriktssekretærer viser at allmenngjøring og de virkemidler som følger av det, har vært til stor nytte. En fremstilling av forholdene på Mongstad viser at det i økende grad blir benyttet bemanningsbyråer og annen innleid arbeidskraft, og at kontroll av lønns- og arbeidsvilkår ville vært umulig uten de virkemidler som allmenngjøring gir tilgang til.

LO legger til grunn at det fortsatt er behov for å videreføre allmenngjøringsforskriften.

Tariffnemndas merknader
Tariffnemnda vil presisere at den har ikke tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrifter om fortsatt allmenngjøring på høring. Begjæringene og høringsuttalelsene vil deretter bli gjenstand for en grundig behandling før nemnda fatter vedtak. Lønnssatsene i de foreslåtte forskriftsutkastene er i samsvar med de nye lønnssatsene i overenskomstene for 2010 – 2012.

Forslag til endring i § 7
Forskriften § 7 omhandler regulering av lønn i forskriftens virketid. Det følger av forskriften at lønnssatsen skulle reguleres i samsvar med mellomoppgjøret 2009. I den foregående forskriften var det en bestemmelse hvoretter satsene skulle reguleres i samsvar med mellomoppgjøret i 2007. I de senere forskriftene Tariffnemnda har vedtatt er det tatt inn en mer generell reguleringsbestemmelse som innebærer at lønnssatsene skal reguleres i samsvar med alle tariffrevisjoner. Det innebærer blant annet at lønnssatsene i disse forskriftene allerede er regulert som følge av hovedoppgjøret i år, mens forskriften for petroleumsanleggene vil opprettholde 2009-satsene inntil nemnda eventuelt fatter vedtak om videreføring av forskriften og endring i satsene.

Tariffnemnda mener reguleringsbestemmelsene i de nyere forskriftene er mer hensiktsmessige. Dersom nemnda kommer til at vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken, vil nemnda også foreslå at forskriftsteksten i § 7 endres i samsvar med det foranstående, se også vedlagte forslag til ny forskrift.

Høring
Høringssaken er lagt ut på internett:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/Horing---Forslag-om-videreforing-av-forskriften-om-allmenngjoring-av-tariffavtaler-for-enkelte-petroleumsanlegg-pa-land.html?id=610790

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse i å avgi høringsuttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eli Mette Jarbo (22 24 69 39) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).

Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post eller vanlig post til nemnda innen fredag 3. september 2010.

Med hilsen


Håvard Holm
Tariffnemndas leder

 • Fornyingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon   
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforening NAVO
 • Norges Rederiforbund
 • KS

Til toppen