Høring - Forslag om videreføring av forskriften om delvis allemngjøring av verkstedsoverenskomsten i skips- og verftsindustrien

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2010

Vår ref.: TN-201002151

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette frem forslag til eventuell videreføring av forskrift 6. oktober 2008 nr. 1137 om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien på høring.

I henhold til allmenngjøringsloven § 4 andre punktum opphører allmenngjøringsvedtak å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) har fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev 26. mai 2010. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien gjelder fram til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 4.

Begjæringene om allmenngjøring
Som grunnlag for begjæringene om allmenngjøring har LO lagt til grunn at gjeldende forskrift kun har virket i ca. 1 ½ år, og at det normalt vil være behov for allmenngjøring i en lengre periode før det kan forventes full effekt av vedtaket.

I begjæringen anfører LO, basert på bl.a. dokumentasjon fremlagt i verserende søksmål vedrørende gjeldende allmenngjøringsforskrift for verft og på Arbeidstilsynets tilsynserfaringer, at bransjen etterlater et klart inntrykk av at man ikke er villig til å innrette seg etter Tariffnemndas vedtak.

Dersom forskriften ikke blir videreført er det etter LOs oppfatning lite tvilsomt at forholdene ved verftene raskt vil endre seg til det verre. LO legger derfor til grunn at det er behov for fortsatt allmenngjøring innenfor denne sektoren.


Tariffnemndas merknader
Tariffnemnda vil presisere at den har ikke tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrifte om fortsatt allmenngjøring på høring. Begjæringene og høringsuttalelsene vil deretter bli gjenstand for en grundig behandling før nemnda fatter vedtak.

Lønnssatsene i de foreslåtte forskriftsutkastene er justert i samsvar med de nye lønnssatsene i overenskomsten 2010 – 2012, jf. forskriftens § 4.

Høringssaken er lagt ut på internett:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---forslag-om-videreforing-av-fors.html?id=610783

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse i å avgi høringsuttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eli Mette Jarbo (22 24 69 39) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).

Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post eller vanlig post til nemnda innen fredag 3. september 2010.

Med hilsen

 

Håvard Holm
Tariffnemndas leder

 • Fornyingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Regjeringsadvokatembetet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Fellesforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon   
 • Oljeindustriens Landsforening
 • Rederienes Landsforening RLF
 • Norsk Industri
 • HSH
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforening Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • KS
 • BA-HR
 • A. Olafsen Skipsservice AS
 • Aker Yards AS
 • BMV AS
 • Fiskerstrand Verft AS
 • Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS
 • Fosen Mek. Verksteder AS
 • Grenland KSI
 • Havyard Leirvik AS
 • Heerema Tønsberg (Grenland Group ASA)
 • Karmsund Maritime Service AS
 • Karmøy Stålindustrier AS
 • Kleven AS
 • Leirvik Module Technologie Stord
 • Midsund Bruk AS
 • Mjosundet Båtbyggeri AS
 • Muehlhan Norge AS
 • Nymo AS
 • Scan Works Power AS
 • Skanpol Industries
 • Stord Offshore AS
 • Ulstein Verft AS
 • Vestprodukt AS
 • West Contractors AS
 • HMR Husnes AS
 • Mühlhan SP ZOO
 • Maritime Surface Protection Poland SPZOO
 • Novatrek OÜ
 • Saprega
 • Skanpol Industries SP. Z O O
 • Time Personale LTD
 • Aibel AS
 • Adversitus Norge
 • UAB Gridera
 • Genfer Lloyd SP Z O O
 • Saprega
 • TMTK UAB
 • Teraco Ship Service S.C.
 • Stalkon SP. Z. O. O.
 • HR Team PL SP ZOO
 • Stein Evju
 • Henning Jakhelln

Til toppen