Høring - Forslag om videreføring av midlertidig forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven §10-8 fjerde ledd for flygeledere

Resultat: Forskrift om endring i midlertidig forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd for flygeledere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2013

Vår ref.: 11/3926

Vedlagt følger høringsnotat med forslag om videreføring av midlertidig forskrift 27. april 2007 nr. 459 om unntak fra arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd for flygeledere. Det foreslås å forlenge forskriftens virkeperiode fram til 1. januar 2016.

Den nærmere bakgrunnen for saken og omfanget av unntaket fra arbeidsmiljøloven, fremgår av vedlagte høringsnotat. Frist for å avgi høringsuttalelser er satt til 18. desember 2013.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@ad.dep.no.

Høringsuttalelser kan også sendes til:
Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Med hilsen      
                                                                  

Rune Ytre Arna (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Siri Stangeland 
                                                                                           seniorrådgiver  

 

 

Høringsnotat – forslag om videreføring av forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd for flygeledere

 

Bakgrunn

Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 10-8 fjerde ledd fastsetter som hovedregel at annenhver søn- og helgedag skal være fri. Mange flygeledere går i turnus som innebærer arbeid annenhver søndag. Ved sykdom eller annet fravær det ikke er mulig å planlegge for, har det vist seg vanskelig å organisere arbeidet innenfor rammen av arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd dersom også dagens avvikling av søndagsflytrafikken skal opprettholdes.

På denne bakgrunn fastsatte departementet i 2006 en midlertidig forskrift som åpnet opp for en noe mer fleksibel adgang til å arbeide på søndager for flygelederne (forskrift 13.11.2006 nr. 1234). Gjeldende forskrift (forskrift 27.04. 2007 nr. 459) videreførte innholdet i forskriften fra 2006 og ble opprinnelig fastsatt med varighet til 1. januar 2011. Etter dette er forskriftens virkeperiode forlenget først til 1. januar 2012 (endringsforskrift 22.12.2010 nr. 1815) og så til 1. januar 2014 (endringsforskrift 20.12.2011 nr. 1412).

 Rettslige utgangspunkter

Flygelederne omfattes fullt ut av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-8 andre ledd at alle arbeidstakere har krav på en sammenhengende ukentlig arbeidsfri periode på 35 timer og denne skal ”så vidt mulig omfatte en søndag”, jf. § 10-8 fjerde ledd. I bestemmelsen presiseres det at arbeidstakere skal ha annenhver søn- og helgedagsdøgn fri, men at det skriftlig kan avtales en gjennomsnittsberegning som åpner opp for en annen fordeling dersom minst hver tredje søn- eller helgedagsdøgn er fri. I de tilfeller arbeidstakerne arbeider på et søn- eller helgedagsdøgn skal den ukentlige arbeidsfrie perioden legges på en annen ukedag.

Arbeidsmiljøloven åpner opp for at det i forskrift kan fastsettes en annen fordeling av fridøgnene, jf. § 10-8 femte ledd. I tillegg er det i § 10-12 niende ledd en generell adgang til å fastsette særregler i forskrift i tilfeller der arbeidet er av så særegen art at det vanskelig lar seg tilpasse arbeidstidsbestemmelsene. Denne forskriftsadgangen åpner også for at det kan tillates at det gjennomsnittlig arbeides flere søn- og helgedager totalt sett i løpet av året.

Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (mer enn 10 000 medlemmer) kan etter arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd inngå tariffavtale som fraviker begrensningene i § 10-8 fjerde ledd, både med hensyn til hvor mange søndager som kan arbeides og fordelingen av disse.  

EU-direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelegging av arbeidstiden (arbeidstidsdirektivet) inneholder ingen begrensninger i adgangen til å arbeide på søndager. Direktivets artikkel 5 inneholder imidlertid minimumskrav til ukentlig hviletid tilsvarende arbeidsmiljøloven § 10-8 andre ledd. Så lenge kravet om ukehvile er oppfylt vil det derfor ikke være noen begrensninger i direktivet med hensyn til hvor mange søndager man kan arbeide.

Departementets vurderinger

Bakgrunnen for fastsettelsen av forskriften i 2007 var en situasjon med mangel på flygeledere. Flygelederbemanningen er i dag forbedret. Den er imidlertid, i følge Samferdselsdepartementet, ikke på et slikt nivå at det er mulig å sikre nødvendig trafikkavvikling på søndager uten en mulighet for arbeid på mellomliggende søndag og hyppigere søndagsarbeid.

For å utføre arbeid som flygeleder må arbeidstakeren ha gyldig sertifikat utstedt av Luftfartstilsynet i henhold til forskrift av 02.07. 2013 nr. 851 om sertifisering av flygeledere (BSL C 3-1). Forskriften gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 805/2011 om fastsettelse av nærmere regler for sertifikater for flygeledere og visse andre sertifikater i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008. Den tjenestegjørende flygeleder må i tillegg ha nødvendig autorisasjon for den enkelte enhet i henhold til forskrift av 11.11.2003 nr. 1345 om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1). Dette begrenser muligheten for å sette inn vikarer til å utføre flygekontrolltjeneste, og det kan heller ikke settes inn personell som er autorisert ved en annen flyplass eller en annen sektor.

Flygelederne går i turnus som ved flere flygekontrollenheter innebærer arbeid annenhver søndag hele året eller i perioder av året i tråd med arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd. Mangelen på flygeledere og ovennevnte begrensninger i muligheten til å sette inn ekstrabemanning utenom den ordinære turnusen skaper problemer når det oppstår ekstra behov for søn - og helgedagsarbeid som følge av sykdom og ved avvikling av helligdager. Videre er det ved enkelte flyplasser minst like stort aktivitetsnivå, eller tidvis større, i løpet av søndager sammenlignet med de øvrige ukedagene. For å opprettholde søndagsflytrafikken har det vist seg nødvendig at flygeledere i perioder tillates å arbeide mer enn to etterfølgende søn- og helgedager, og ved enkelte flyplasser vil det også være nødvendig at flygelederne på årsbasis kan arbeide mer enn gjennomsnittlig annenhver søn- og helgedag.

Flygelederforeningen har ikke ”innstillingsrett” (arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd). Det er derfor ikke mulig å inngå tariffavtale som fraviker hovedregelen om gjennomsnittlig annenhver søn- og helgedag fri i arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd.

Slik situasjonen er i dag synes det ikke å være mulig å opprettholde avvikling av søndagsflytrafikken uten en unntaksmulighet fra arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd for flygelederne. Departementet viser videre til at det fra luftfartsmyndighetenes side er anført at det ikke er sikkerhetsmessige betenkeligheter ved å åpne opp for arbeid flere søndager på rad eller med større hyppighet. Departementet deler denne vurderingen, da bestemmelsen om begrensninger i adgangen til å arbeide på søndager i første rekke er av velferdsmessig betydning. Forskriften gjør ikke unntak fra kravet til ukentlig hvile, slik at en videreføring ikke vil medføre en økt arbeidsbelastning. I tillegg er det slik at bruk av unntaksforskriften forutsetter at den enkelte arbeidstaker sier seg villig til det. Endelig er det et generelt krav at arbeidstidsordningene samlet sett ikke påfører de ansatte uheldige fysiske eller psykiske belastninger.

Departementet foreslår at forskriften videreføres for 2 år fram til 1. januar 2016.

Mangel på personell må i utgangspunktet anses som en midlertidig situasjon. Det kan imidlertid også pekes på noen særskilte forhold ved lufttrafikktjenesten som er av mer varig karakter. Trafikkmønsteret i norsk luftfart innebærer at det ved noen enheter er like stort eller større aktivitetsnivå søndag ettermiddag enn de øvrige ukedagene. Arbeidsoppgavene kan ikke flyttes til andre ukedager. Krav til sertifisering og særskilt autorisasjon for det kontrolltårn/den sektor flygelederen jobber ved begrenser muligheten for å bruke ansatte på tvers av sektorer og for å hente inn vikarer utenfra. Forskriftskrav til kontinuitet for opprettholdelse av sertifisering gjør videre at det ikke er mulig å ha deltidsansatte som hovedsakelig jobber i helgene.

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter mht om forhold av særlig og varig art kan tilsi et permanent unntak fra arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd.     

Nærmere om innholdet i forskriften

Innholdet i gjeldende forskrift videreføres uendret. Forskriften åpner opp for å fravike arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd, men adgangen til fravik er begrenset til situasjoner hvor det er nødvendig for å sikre en forsvarlig avvikling av flytrafikken. Begrensningen må ses i sammenheng med utgangspunktet i arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd om at den ukentlige arbeidsfrie periode så vidt mulig skal omfatte en søndag. Det vil således ikke være anledning til å legge opp til aktiviteter på søn- og helgedager som krever en bemanning utover det som er nødvendig for å sikre en forsvarlig avvikling av flytrafikken.

Den enkelte arbeidstaker må si seg villig til å arbeide utover det som følger av arbeidsmiljøloven § 10- 8 fjerde ledd. Samtykke kan gis ad hoc for å dekke opp for sykefravær eller inngå i en mer langsiktig planlegging for eksempel for å sikre en forsvarlig bemanning ved avvikling av høytidsdager. Arbeidstaker kan samtykke både til en annen fordeling av søn- og helgedagsfri og til å arbeide flere søn- og helgedager totalt sett i løpet av ett år. Det gjelder imidlertid en begrensning i hvor mange påfølgende søn- og helgedager som kan arbeides ved at det ukentlige fridøgn minst hver fjerde uke må falle på en søn- eller helgedag.

Forskriften åpner bare opp for en utvidet adgang til å arbeide oftere/flere søn- og helgedager. Dette innebærer således ikke noen adgang til å fravike arbeidsmiljølovens krav om ukentlig arbeidsfri i § 10-8 andre ledd eller for øvrig til å arbeide utover lovens rammer for den daglige eller ukentlige arbeidstiden.

 

Forslag til forskrift om endringer i midlertidig forskrift 27. april 2007 nr. 459 om unntak fra arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd for flygeledere

 

I midlertidig forskrift 27. april 2007 nr. 459 om unntak fra arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerdeledd for flygeledere gjøres følgende endring:

§ 2 tredje punktum skal lyde:

Forskriften gjelder frem til 1. januar 2016.

 • Statsministerens kontor
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Luftfartstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • LFF Luftfartens funksjonærforening
 • Lederne
 • NITO
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • ALT
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Den norske jordmorforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening
 • Finans Norge (FNO)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Apotekerforeningen
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • KS Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • SAMFO
 • Bedriftsforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS
 • Norges Bondelag
 • Coop Norge SA
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norskog
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
 • Sparebankforeningen i Norge
 • KS
 • FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Norges Handikapforbund
 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Avinor AS 

Til toppen