Høring - Forslag til endring av knockoutforskriftens bestemmelse om klageadgang

Kulturdepartementet foreslår å opprette ei klagenemnd for å sikre en uavhengig klagebehandling på vedtak fattet av godkjenningsnemnda.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.11.2015