Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til endring av knockoutforskriftens bestemmelse om klageadgang

Kulturdepartementet foreslår å opprette ei klagenemnd for å sikre en uavhengig klagebehandling på vedtak fattet av godkjenningsnemnda.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2015

Vår ref.: 14/62

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til endring av knockoutforskriftens bestemmelse om klageadgang.

I vedlagte høringsnotat foreslår Kulturdepartementet å opprette ei klagenemnd, knockoutklagenemnda. Departementet mener vurderingen av om en kampaktivitet utøves i overensstemmelse med sikkerhetsbestemmelsene i knockoutforskriften er et rent faglig spørsmål. Klagesaker bør derfor behandles av ei nemnd med tilsvarende kompetanse og sammensetning som godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout. Endringen vil sikre en uavhengig klagebehandling.

Høringsfristen er satt til 20. november 2015. Kulturdepartement anser forslaget som en mindre og antatt ikke kontroversiell endring som vil sikre en uavhengig klagebehandling av ei nemnd med nødvendig kompetanse. Høringsfristen er derfor satt til seks uker.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringen er åpen for alle. Høringsinstansene oppfordres til å forelegge høringsnotatet for relevante underinstanser mv. som ikke står på adresselisten.

 

Med hilsen                                                                        

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
fungerende ekspedisjonssjef

Kjartan Pedersen Gurholt
rådgiver

1. Innledning

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til endring av § 17 om klageadgang i forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutforskriften).

Kulturdepartementet foreslår å opprette ei klagenemnd, knockoutklagenemnda. Departementet mener vurderingen av om en kampaktivitet utøves i overensstemmelse med sikkerhetsbestemmelsene i knockoutforskriften er et rent faglig spørsmål. Klagesaker bør derfor behandles av ei nemnd med tilsvarende kompetanse og sammensetning som godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout. Endringen vil sikre en uavhengig klagebehandling.

2. Gjeldende rett

Alle kampaktiviteter som tillater knockout er regulert gjennom lov av 15. juni nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven) og tilhørende forskrift om sikkerhetsbestemmelser til loven. Med knockout menes at en deltaker må avbryte kampaktiviteten på grunn av støt mot hodet.

Knockoutloven fastsetter at organisert konkurranse, oppvisnings- eller treningskamp der knockout er tillatt bare kan finne sted etter godkjenning av Kongen. I vurderingen av om godkjenning skal gis, skal det blant annet legges vekt på om kampaktiviteten i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til utøvernes helse og sikkerhet. Med hjemmel i loven er det i knockoutforskriften fastsatt sikkerhetsbestemmelser som de godkjente kampaktivitetene må følge. Sikkerhetsbestemmelsene skal redusere skaderisikoen ved kampaktiviteten

Hovedbegrunnelsen for knockoutloven er av medisinsk og etisk karakter. Loven ble vedtatt på grunn av skaderisikoen ved slike kampaktiviteter og hensynet til utøvernes helse. På bakgrunn av et sannsynlig varierende skadeomfang, ble det i stedet for et forbud, innført en godkjenningsadgang for kampaktiviteter med et kampreglement som reduserer risikoen for alvorlige skader. Lovgiver ønsket også å forhindre etableringen av nye kampaktiviteter med stor grad av vold.

I henhold til forskriftens § 1, har Kulturdepartementet oppnevnt ei godkjenningsnemnd til å behandle søknader om godkjenning av kampaktiviteter som tillater knockout. Godkjenningsnemnda består av en leder (jurist) og to medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. Nemnda skal ha kompetanse om medisinske og kamptekniske forhold. Nemnda kan på bakgrunn av søknad gi godkjenning dersom kampaktiviteten utøves i samsvar med sikkerhetsbestemmelsene i §§ 3-14.

Endringsforslaget gjelder forskriftens § 17 om klageadgang. Bestemmelsen lyder: "Godkjenningsnemndas vedtak kan påklages til Kulturdepartementet."

3. Forslag til endring av § 17 om klageadgang

Kulturdepartementet foreslår at § 17 om klageadgang endres til at godkjenningsnemndas vedtak kan påklages til knockoutklagenemnda.

Det er Kulturdepartementet som skal oppnevne klagenemnda. Kulturdepartementet foreslår at klagenemnda har tilsvarende kompetanse og sammensetning som godkjenningsnemnda. Det vil si at klagenemnda skal bestå av leder og to medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt for fire år av gangen. Samlet må nemndas medlemmer ha kompetanse om medisinske og kamptekniske forhold. Nemndas leder skal være jurist.

Videre skal alle nemndas medlemmer delta i behandlingen av klager. I tilfelle av uenighet, treffes avgjørelsen med alminnelig flertall. Nemnda skal kunne innhente fagkyndig bistand ved behov.

Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker skal gjelde for knockoutnemndas virksomhet. Nemndas vedtak skal som hovedregel foreligge senest innen tre måneder etter at klagen er mottatt.

Knockoutklagenemnda meddeler søker, godkjenningsnemnda og Kulturdepartementet om vedtak.

Knockoutklagenemnda skal føre protokoll over nemndas vedtak. Protokoll oversendes godkjenningsnemnda og Kulturdepartementet til orientering.

Knockoutklagenemndas medlemmer godtgjøres etter satser for statlige utvalg fastsatt i Statens personalhåndbok.

3.1 Departementets vurdering

Kulturdepartementet mener vurderingen av om en kampaktivitet utøves i overensstemmelse med sikkerhetsbestemmelsene i knockoutforskriften er et rent faglig spørsmål. Klagesaker bør derfor behandles av ei nemnd med tilsvarende kompetanse og sammensetning som godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout.

I tillegg kan det synes uheldig at Kulturdepartementet både har ansvar for loven, forskriften og regelverksutviklingen, samtidig som departementet har avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker gjennom sin rolle som klageinstans. Endringen vil sikre en uavhengig klagebehandling.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Opprettelsen av ei klagenemnd vil medføre begrensede økonomiske og administrative konsekvenser. Kulturdepartementet foreslår at knockoutklagenemndas medlemmer godtgjøres etter satser for statlige utvalg fastsatt i Statens personalhåndbok. Avhengig av antall klager anslår Kulturdepartementet en kostnadsøkning på mellom kroner 100 000 og kroner 250 000. Dette vil bli dekket av spillemidler til idrettsformål.

 

5. Forslag til endring i forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

I forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov av 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout foreslås følgende endring:

§ 17 skal lyde:

Godkjenningsnemndas vedtak kan påklages til knockoutklagenemnda. Klage må fremsettes senest tre uker etter at vedtak er gjort kjent for søker.

Kulturdepartementet oppnevner knockoutklagenemnda til å behandle klager på vedtak fattet av godkjenningsnemnda. Knockoutklagenemnda skal bestå av leder og to medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt for fire år av gangen. Samlet må nemndas medlemmer ha kompetanse om medisinske og kamptekniske forhold. Nemndas leder skal være jurist.

Alle nemndas medlemmer skal delta i avgjørelser om klager på vedtak fattet av godkjenningsnemnda. I tilfelle av uenighet, treffes avgjørelsen med alminnelig flertall.

Knockoutklagenemnda kan innhente fagkyndig bistand ved behandling av klager på vedtak fattet av godkjenningsnemnda.

Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker skal gjelde for knockoutnemndas virksomhet. Nemndas vedtak skal som hovedregel foreligge senest innen tre måneder etter at klagen er mottatt.

Knockoutklagenemnda meddeler søker, godkjenningsnemnda og Kulturdepartementet om vedtak.

Knockoutklagenemnda skal føre protokoll over nemndas vedtak. Protokoll oversendes godkjenningsnemnda og Kulturdepartementet til orientering.

Knockoutklagenemndas medlemmer godtgjøres etter satser for statlige utvalg fastsatt i Statens personalhåndbok.

2 vedlegg:

Knockoutloven (hos Lovdata)

Knockoutforskriften (hos Lovdata)

Den norske legeforening
Det norske MMA-forbundet
Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Bokseforbund
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges Kampsportforbund
Norges Kickboxing Forbund
Norges Proffbokserforbund
Norges Profesjonelle Bokseforbund
Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet
Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon
Norwegian Muay Thai Association
Politidirektoratet
Politihøgskolen