Høring - Forslag til endringer i knockoutforskriften

Kulturdepartementet foreslår en oppdatering av knockoutforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.01.2016

Vår ref.: 14/62

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i knockoutforskriften.

I tillegg til forslaget om å opprette en uavhengig klagenemnd, som er framlagt som en engen høringssak, foreslår Kulturdepartementet i vedlagte høringsnotat følgende endringer og presiseringer.

 

 • Enkelte presiseringer og tilføyelser i bestemmelsene om godkjenning og godkjenningsnemnda.
 • Innta nye unntaksbestemmelser i bestemmelsene om helseattest og startbok. Unntaksbestemmelsene skal erstatte dagens bestemmelse om utenlandske utøvere.
 • Oppheve bestemmelsen om NIFs rett til høringsuttalelse ved vurdering av søknader.
 • Åpne opp for at godkjenningsnemnda kan gi godkjenning inntil videre.
 • Enkelte mindre redigeringsendringer.

Høringsfristen er satt til 11. januar 2016.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringen er åpen for alle. Høringsinstansene oppfordres til å forelegge høringsnotatet for relevante underinstanser mv. som ikke står på adresselisten.

Til slutt vil Kulturdepartementet gjøre høringsinstansene oppmerksom på høringen om forslag om å opprette ei klagemend som er sendt ut samtidig som egen høringssak.

 

Med hilsen                                                                        

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
fungerende ekspedisjonssjef

Kjartan Pedersen Gurholt
rådgiver

1. Innledning

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutforskriften).

Forskriften ble sist endret 3. oktober 2014. Endringene ble gjort for å tillate profesjonell boksing og annen organisert kampaktivitet som tillater knockout innenfor endrede sikkerhetsbestemmelser.

Basert på innspill og en gjennomgang av knockoutforskriften ser Kulturdepartementet behov for enkelte endringer og presiseringer. I tillegg til forslaget om å opprette en uavhengig klagenemnd, som er framlagt som en egen høringssak, foreslår Kulturdepartementet følgende endringer:

 • § 1 Godkjenning: presisere at søker av godkjenning kan være enkeltpersoner eller formelle sammenslutninger (juridisk person). Videre må søker kunne håndheve det konkurransereglement og de sikkerhetsbestemmelser som det søkes om godkjenning av, og ha myndighet til å sanksjonere mot utøvers og stevnearrangørs brudd på disse.
 • § 2 Godkjenningsnemnda: presisere at godkjenningsnemnda kan innhente fagkyndig bistand for vurdering av de enkelte kampaktiviteter. I tillegg gis nemnda rett til å føre tilsyn med kampaktiviteter som står oppført på kampaktivitetslisten.
 • § 5 Helseattest og § 6 Startbok: tilføye at godkjenningsnemnda kan gi samtykke til unntak fra bestemmelsen for utenlandske utøvere i kampaktiviteter med lav til moderat skaderisiko, og hvor helseattest og/eller startbok eller lignende ikke er et krav i utøverens eget land eller i den nasjonale eller internasjonale organisasjonen som utøveren tilhører. Tilføyelsen erstatter § 14. I tillegg foreslås det å endre § 6 til at enhver utøver skal ha egen startbok eller lignende.
 • § 11 Beskyttelsesutstyr: redigeringsendring – ingen materiell endring.
 • § 14 Utenlandske utøvere: foreslås opphevet.
 • § 15 Høringsuttalelse: foreslås opphevet.
 • § 16: Godkjenningens varighet: legge til at det kan gis godkjenning inntil videre, samt innføre krav om årlig rapportering.

2. Gjeldende rett

Alle kampaktiviteter som tillater knockout er regulert gjennom lov av 15. juni nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven) og tilhørende forskrift om sikkerhetsbestemmelser til loven. Med knockout menes at en deltaker må avbryte kampaktiviteten på grunn av støt mot hodet.

Knockoutloven fastsetter at organisert konkurranse, oppvisnings- eller treningskamp der knockout er tillatt bare kan finne sted etter godkjenning av Kongen. I vurderingen av om godkjenning skal gis, skal det blant annet legges vekt på om kampaktiviteten i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til utøvernes helse og sikkerhet. Med hjemmel i loven er det i knockoutforskriften fastsatt sikkerhetsbestemmelser som de godkjente kampaktivitetene må følge. Sikkerhetsbestemmelsene skal redusere skaderisikoen ved kampaktiviteten

Hovedbegrunnelsen for knockoutloven er av medisinsk og etisk karakter. Loven ble vedtatt på grunn av skaderisikoen ved slike kampaktiviteter og hensynet til utøvernes helse. På bakgrunn av et sannsynlig varierende skadeomfang, ble det i stedet for et forbud, innført en godkjenningsadgang for kampaktiviteter med et kampreglement som reduserer risikoen for alvorlige skader. Lovgiver ønsket også å forhindre etableringen av nye kampaktiviteter med stor grad av vold.

I henhold til forskriftens § 1 har Kulturdepartementet oppnevnt ei godkjenningsnemnd til å behandle søknader om godkjenning av kampaktiviteter som tillater knockout. Godkjenningsnemnda består av en leder (jurist) og to medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. Nemnda skal ha kompetanse om medisinske og kamptekniske forhold. Nemnda kan på bakgrunn av søknad gi godkjenning dersom kampaktiviteten utøves i samsvar med sikkerhetsbestemmelsene i §§ 3-14.

Endringsforslagene gjelder forskriftens §§ 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15 og 16.

3. Departementets forslag til endringer i knockoutforskriften

3.1 § 1 Godkjenning

Bestemmelsen fastsetter at Kulturdepartementet oppnevner ei godkjenningsnemnd til å behandle søknader om godkjenning. For å få godkjenning må kampaktiviteten utøves i overensstemmelse med forskriftens sikkerhetsbestemmelser (§§ 3-14). Godkjente kampaktiviteter står oppført på kampaktivitetslisten som fastsettes av godkjenningsnemnda.

Knockoutforskriften stiller i dag ingen direkte krav til hvem som kan søke om godkjenning. I forarbeidene til forskriften framgår det at enkeltpersoner eller formelle sammenslutninger (juridisk person) kan godkjennes. Kulturdepartementet foreslår at dette inntas som en presisering i forskriften.

Videre foreslår Kulturdepartementet at det inntas to nye krav til søker:

 1. Søker må ha myndighet til å sanksjonere mot utøvers og stevnearrangørs brudd på det konkurransereglement og de sikkerhetsbestemmelser som det søkes om godkjenning av.
 2. Søker må kunne iverksette tilstrekkelige tiltak for å håndheve det konkurransereglementet og de sikkerhetsbestemmelser som det søkes om godkjenning av.

Dagens forskrift stiller krav til søker ved at kampaktiviteten skal utøves i overensstemmelse med sikkerhetsbestemmelsene i §§ 3 til 14. Blant annet må søker av godkjenning kunne ilegge utøvere karantener ved knockout, og det kreves at søker driver et antidopingarbeid i overensstemmelse med World Anti-Doping Code. For å oppfylle disse bestemmelsene er det Kulturdepartementets vurdering at søker må ha myndighet til å sanksjonere mot utøvere og stevnearrangør ved brudd på det konkurransereglement og de sikkerhetsbestemmelser som det er søkt om godkjenning av. Slik myndighet kan sikres gjennom medlemskap eller gjennom individuell avtale.

I tillegg mener Kulturdepartementet at det bør være et krav at søker må kunne iverksette tilstrekkelige tiltak for å håndheve det konkurransereglementet og/eller de sikkerhetsbestemmelser som det søkes om godkjenning av. Dette vil være et skjønnsmessig krav hvor nemnda må gjøre en konkret vurdering av hver enkelt søknad. For eksempel må søker vise at de har systemer for utvelgelse og opplæring av kampansvarlig leder, kamplege, oppfølging av startbøker og karantener osv.  

Kampaktiviteter som tillater knockout har potensial for medisinske skadevirkninger for utøverne. Knockoutlovens § 1 andre ledd fastsetter derfor at det "i vurderingen av om godkjenning skal gis, skal det blant annet legges vekt på om kampaktiviteten i tilstrekkelig grad tar hensyn til utøverens helse og sikkerhet." Sikkerhetsbestemmelsene i knockoutforskriften er minimumskrav som skal redusere risikoen for alvorlige skader. Kulturdepartementet mener derfor at det bør stilles egne krav til søker. Dette vil virke veiledende og forenkle behandlingen av søknader fra useriøse aktører.

På bakgrunn av dette foreslår Kulturdepartementet at bestemmelsen endrer navn til Godkjenning og krav til søker og at bestemmelsen tilføyes med følgende krav til søker:

 • Enkeltpersoner eller formelle sammenslutninger (juridisk person) kan søke om godkjenning av organisert kampaktivitet som tillater knockout.
 • Søker må ha myndighet til å sanksjonere mot utøvers og stevnearrangørs brudd på det konkurransereglement og de sikkerhetsbestemmelser som det søkes om godkjenning av.
 • Søker må kunne iverksette tilstrekkelige tiltak for å håndheve det konkurransereglementet og de sikkerhetsbestemmelser som det søkes om godkjenning av.

3.2 § 2 Godkjenningsnemnda

Bestemmelsen fastsetter godkjenningsnemndas sammensetning, kompetanse, samt varighet på oppnevningstiden. Videre omhandler bestemmelsen saksbehandlingsregler for nemnda og godtgjøring av medlemmene.

Godkjenningsnemnda består av et begrenset antall personer med ulik kompetanse. Det kan tenkes at nemnda har behov for å innhente ekspertuttalelser om både kamptekniske, medisinske og andre forhold. Det er ikke noe i dagens forskrift som hindrer nemnda i å innhente slik fagkyndig bistand. Kulturdepartementet foreslår likevel av dette tilføyes for å synliggjøre denne muligheten.

I tillegg foreslår departementet at nemnda gis rett til å føre tilsyn med kampaktiviteter som står oppført på kampaktivitetslisten. Nemnda kan være tilstede på kampaktiviteter i dag, men har ingen formell tilsynsoppgave. Tilsynsoppgaven vil gi nemnda mulighet til å få mer erfaring og kompetanse, samt mulighet til å følge opp kampaktiviteter som får godkjenning og påpeke ev. brudd på vilkårene for godkjenning.

På denne bakgrunn foreslår departementet at bestemmelsen tilføyes følgende krav til Godkjenningsnemnda:

 • Godkjenningsnemnda kan innhente fagkyndig bistand for vurdering av søknader om godkjenning til organisert kampaktivitet som tillater knockout.
 • Godkjenningsnemnda kan føre tilsyn med kampaktiviteter som står oppført på kampaktivitetslisten.

3.3 § 5 Helseattest

Bestemmelsen fastsetter at utøver skal legge fram helseattest for kamplege. Helseattesten skal være utstedt av lege, være under ett år gammel og være innført i utøverens startbok. Det er videre krav til undersøkelser og opplysninger som attesten skal baseres på, samt krav om særskilt vurdering for utøver som har fått karantene som følge av støt mot hodet. Videre pålegger bestemmelsen kampansvarlig leder plikt til å nekte en utøver å delta i kamp, dersom det avdekkes symptomer og tegn på alvorlig skade på - eller sykdom i – nervesystemet, eller det framkommer opplysninger i utøverens sykehistorie om alvorlige skader eller sykdommer. Til slutt fastsetter bestemmelsen at godkjenningsnemnda kan fastsette nærmere retningslinjer for hva som bør inngå i medisinske undersøkelser.

§ 14 om utenlandske utøvere fastsetter at § 5 første ledd (krav til helseattest) kun gjelder for utenlandske utøvere som skal delta i et enkelt arrangement i Norge, forutsatt at bestemmelsen eller deler av bestemmelsen kreves i utøverens eget land eller i den nasjonale eller internasjonale organisasjonen som utøveren er medlem av. § 14 innebærer således et unntak fra krav om helseattest for utenlandske utøvere som kommer fra et land, eller er tilknyttet et forbund, som ikke har krav om helseattest.

Kulturdepartementet mener at det ikke bør være et generelt unntak for krav om helseattest for utenlandske utøvere. Hensynet til utøverens helse og sikkerhet er et sentralt formål med lov og forskrift. Unntaksbestemmelsen bør derfor også være knyttet til en vurdering av risikoen for hjerneskader i den enkelte kampaktivitet. I tillegg har departementet mottatt innspill som tyder på at det er en del uklarhet rundt tolkningen og rekkevidden av § 14.

Departementet foreslår derfor at unntaksbestemmelsen inntas i § 5 og at § 14 oppheves. I tillegg foreslås det å endre unntaksbestemmelsen ved å tilføye at godkjenningsnemnda kun kan gi unntak for utenlandske utøvere i kampaktiviteter med lav til moderat skaderisiko. Ny unntaksbestemmelse skal lyde:

 • Godkjenningsnemnda kan gi samtykke til unntak fra bestemmelsens første ledd for utenlandske utøvere i kampaktiviteter med lav til moderat skaderisiko og hvor helseattest ikke er et krav i utøverens eget land eller i den nasjonale eller internasjonale organisasjonen som utøveren tilhører. 

3.4 § 6 Startbok

Bestemmelsen fastsetter at enhver utøver skal ha egen startbok. Resultatet av medisinske undersøkelser med tilknytning til deltakelse i kampaktivitet skal føres inn i utøverens startbok. Kampansvarlig leder skal føre kamputfall og eventuell skade og karantene inn i utøverens startbok.

Kulturdepartementet mener at kravet til startbok bør kunne oppfylles på annen måte enn en tradisjonell startbok. For eksempel kan det tenkes at søker benytter en annen benevning, eller at kravet kan oppfylles ved at det opprettes et elektronisk register for kampsportutøvere hvor resultatet av medisinske undersøkelser, kamputfall, skader og karantener kan registreres. Et ev. slikt system må ivareta utøvernes krav til personvern og rettigheter, samt fullmakter for registrering av opplysninger. Knockoutforskriften bør ikke være til hinder for en slik utvikling. Det avgjørende for vurderingen skal være at søker oppfyller kravet til innhold. Startboken eller lignende skal være et nyttig bakgrunnsmateriale for vurderingen av den enkelte utøvers egnethet til å delta i konkurranser og lignende. Departementet viser i den sammenheng til knockoutforskriftens § 4 annet ledd:

Ansvaret for å påse at utøveren før kampstart er konkurransedyktig påhviler kamplegen. Til grunn for vurderingen skal det foreligge en legekonsultasjon av kamplege før kampaktivitet utøves, helseattest og startbok. Kamplegen skal informere kampansvarlig leder dersom deltakelse ikke er medisinsk forsvarlig.

Departementet foreslår derfor at bestemmelsen endres til at enhver utøver skal ha egen startbok eller lignende.

På samme måte som for § 5 er det i § 14 om utenlandske utøvere gjort et unntak fra krav om startbok for utenlandske utøvere som kommer fra et land eller er tilknyttet et forbund som ikke har krav om startbok.

Departementet mener at det ikke bør være et generelt unntak for krav om startbok eller lignende for utenlandske utøvere. Hensynet til utøverens helse og sikkerhet er et sentralt formål med lov og forskrift. Unntaksbestemmelsen bør derfor også være knyttet til en vurdering av risikoen for hjerneskader i den enkelte kampaktivitet. I tillegg har departementet mottatt innspill som tyder på at det er en del uklarhet rundt tolkningen og rekkevidden av § 14.

Departementet foreslår derfor at unntaksbestemmelsen inntas i § 6 og at § 14 oppheves. Ny unntaksbestemmelse skal lyde:

 • Godkjenningsnemnda kan gi samtykke til unntak fra bestemmelsen for utenlandske utøvere i kampaktiviteter med lav til moderat skaderisiko og hvor startbok eller lignende ikke er et krav i utøverens eget land eller i den nasjonale eller internasjonale organisasjonen som utøveren tilhører.  

3.5 § 11 Beskyttelsesutstyr

Bestemmelsen fastsetter krav om bruk av individuelt tilpasset beskyttelsesutstyr som reduserer risikoen for skade.

Bestemmelsen ble sist endret 3. oktober 2014 ved at krav om bruk av hjelm ble fjernet. Departementet foreslår nå en redigeringsendring av bestemmelsen for å tydeliggjøre at godkjenningsnemnda ikke kan fastsette vilkår om bruk av hjelm for den enkelte kampaktivitet.

3.6 § 14 Utenlandske utøvere

Bestemmelsen gjelder utenlandske utøvere og er knyttet til §§ 5, 6 og 7. Disse bestemmelsene omhandler forskjellige krav til utøver.

Bestemmelsen fastsetter at bestemmelsene i § 5 første ledd og § 6 gjelder for utenlandske utøvere som skal delta i et enkelt arrangement i Norge, forutsatt at bestemmelsene eller deler av bestemmelsene kreves i utøverens eget land eller i den nasjonale eller internasjonale organisasjonen som utøveren er medlem av. Videre fastsetter bestemmelsen at bestemmelsene i § 5 andre og tredje ledd og § 7 også gjelder for utenlandske utøvere under opphold i Norge.

Som tidligere nevnt har departementet mottatt innspill som tyder på at det er en del uklarhet rundt tolkningen og rekkevidden av dagens unntaksbestemmelse. Departementet foreslår derfor at bestemmelsen oppheves, og at nye unntaksbestemmelser inntas i §§ 5 og 6.

3.7 § 15 Høringsuttalelse

Bestemmelsen fastsetter at godkjenningsnemnda i sin vurdering av om søker tilfredsstiller vilkårene i knockoutforskriften, skal innhente en uttalelse fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Forarbeidene til knockoutforskriften la vekt på at NIF representerte vesentlig kunnskap på dette feltet ettersom tre særforbund i NIF drev aktivitet som ville bli regulert av loven. Knockoutforskriften stiller imidlertid ikke krav om at søker må være medlem av NIF og overfor disse søkerne vil det kunne oppleves uheldig at NIF har en eksklusiv uttalelsesrett. 

På denne bakgrunn mener departementet at det ikke lenger er grunn til at NIF skal ha en eksklusiv uttalelsesrett. Bestemmelsen foreslås derfor opphevet. Godkjenningsnemnda vil fortsatt kunne innhente fagkyndig bistand fra NIF dersom de har behov for det, jf. forslag til tilføyelse av § 2.

Forslaget vil innebære en liten forenkling av dagens praksis for vurdering av søknader. 

3.8 § 16 Godkjenningens varighet

Bestemmelsen fastsetter at godkjenningsnemnda kan gi godkjenning for inntil tre år for utøvelse av organisert kampaktivitet som tillater knockout. Godkjenningsnemnda kan til enhver tid trekke godkjenningen tilbake, dersom søker ikke etterkommer vilkårene i forskriften, eller dersom forskriften endres.

Forarbeidene la vekt på at tidsbegrensningen ga departementet anledning til å foreta etterkontroll av praktiseringen av godkjenningen, samt at det var adgang til å revidere godkjenningen utfra potensielle endringer i det aktuelle reglementet eller den praktiske utføringen av kampaktiviteten.

Knockoutloven og knockoutforskriften har vært i kraft siden 2002, og de kampaktivitetene som i dag har godkjenning, har hatt det over relativt lang tid. Departementet mener det bør åpnes opp for at kampaktiviteter som over tid har vist at de praktiserer et regelverk i overensstemmelse med forskriftens sikkerhetsbestemmelser, bør kunne få godkjenning inntil videre og slippe å sende ny søknad om godkjenning hvert tredje år.

Departementet foreslår derfor at det åpnes opp for at godkjenningsnemnda kan gi godkjenning inntil videre (ikke tidsavgrenset). For å kunne søke om godkjenning inntil videre må søker ha hatt godkjenning til å utøve kampaktiviteten sammenhengene i tre år. I tillegg foreslås det å presisere at dersom en søker som har godkjenning til å utøve organisert kampaktivitet som tillater knockout ønsker å innføre nye konkurranseregler og/eller  sikkerhetsbestemmelser med betydning for utøverens helse og sikkerhet (jf. de nye foreslåtte sikkerhetsbestemmelsene i §§ 3-13) i løpet av godkjenningens varighet, må det søkes skriftlig om dette til nemnda. Det foreslås også å innføre en årlig rapportering for godkjente kampaktiviteter.

Godkjenningsnemnda kan fastsette frist for rapporteringen. Rapporteringen skal omfatte en oversikt over antall avholdte stevner og kamper, samt ev. hodeskader og knockout med påfølgende karantene. Departementet mener rapporteringen vil være av beskjeden karakter, og at endringene samlet sett vil være en forenkling for søkerne. Departementet vil utarbeide et rapporteringsskjema.    

4. Departementets vurdering

Endringene som ble foretatt 3. oktober 2014 har gjort det mer aktuelt for flere kampaktiviteter å søke om godkjenning. Nye kampaktiviteter som ønsker å søke om godkjenning er ikke nødvendigvis organisert på samme måte som de tradisjonelle kampaktivitetene som i dag har godkjenning og er medlem av NIF. Basert på innspill og en gjennomgang av knockoutforskriften mener Kulturdepartementet det er behov for enkelte endringer og presiseringer i forskriften.

Kulturdepartementet ønsker også å gjøre bestemmelsene mer informative, slik at de får en større veiledende funksjon. I tillegg vil enkelte av de foreslåtte endringene innebære en forenkling for søkere og for godkjenningsnemnda. Å gi godkjenningsnemnda rett til å føre tilsyn med godkjente kampaktiviteter, vil kunne gi nemnda mer erfaring og kunnskap om de ulike kampaktivitetene, samt at det vil sikre at kampaktiviteter som får godkjenning kan bli fulgt opp på en god og ubyråkratisk måte.

Kulturdepartementet mener endringene som foreslås ikke vil medføre en oppmykning av regelverket. Nye unntaksbestemmelser knyttet til krav om helseattest og startbok, vil være en presisering overfor utenlandske utøvere i kampaktiviteter hvor risikoen for hjerneskader anses høy og er godt dokumentert, og hvor helseattest og startbok eller lignende ikke er et krav i utøverens eget land eller i den nasjonale eller internasjonale organisasjonen utøveren tilhører. Kulturdepartementet anser helseattest og startbok eller lignende som et viktig bakgrunnsmateriale for vurderingen av den enkelte utøvers egnethet til å delta i konkurranser og lignende.

Endringene og presiseringene som er foreslått i dette høringsnotatet vil i tillegg medføre behov for redigeringsendringer i enkelte andre bestemmelser. Disse endringene vil ikke ha noen materiell betydning og er ikke omtalt i dette høringsnotatet.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringer vil ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser av vesentlig betydning. Tilsynsoppgaven vil være en mulig ny oppgave for nemnda og vil kunne medføre noe merarbeid. Kulturdepartementet antar imidlertid at arbeidet vil være av et slikt omfang at det ikke vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser av vesentlig betydning.

Enkelte av de øvrige foreslåtte endringene vil innebære en forenkling for søkere og godkjenningsnemnda. Søkere som får godkjenning inntil videre vil slippe å sende inn fornyet søknad etter at godkjenning er gitt, forutsatt at vilkårene overholdes. Dette vil redusere disse søkernes og nemndas arbeid. Når det gjelder forslag til krav om årlig rapportering, vil rapporteringsskjema bli forsøkt utformet på en mest mulig enkel og informativ måte slik at det ikke skal medføre vesentlig merarbeid for søkerne.

6. Forslag til endringer i forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

I forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov av 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout foreslås følgende endringer:

§ 1 skal hete:

            Godkjenning og krav til søker

§ 1 nytt tredje – femte ledd skal lyde:

Enkeltpersoner eller formelle sammenslutninger (juridisk person) kan søke om godkjenning av organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Søker må ha myndighet til å sanksjonere mot utøvers og stevnearrangørs brudd på det konkurransereglement og de sikkerhetsbestemmelser som det søkes om godkjenning av.

Søker må kunne iverksette tilstrekkelige tiltak for å håndheve det konkurransereglementet og de sikkerhetsbestemmelser som det søkes om godkjenning av.

§ 2 nytt fjerde og femte ledd skal lyde:

Godkjenningsnemnda kan innhente fagkyndig bistand for vurdering av søknader om godkjenning av organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Godkjenningsnemnda kan føre tilsyn med kampaktiviteter som står oppført på kampaktivitetslisten.

§ 5 nytt femte ledd skal lyde:

Godkjenningsnemnda kan gi samtykke til unntak fra bestemmelsens første ledd for utenlandske utøvere i kampaktiviteter med lav til moderat skaderisiko og hvor helseattest ikke er et krav i utøverens eget land eller i den nasjonale eller internasjonale organisasjonen som utøveren tilhører.    

§ 6 første ledd første punktum skal lyde:

Enhver utøver skal ha egen startbok eller lignende.

§ 6 nytt annet ledd skal lyde:

Godkjenningsnemnda kan gi samtykke til unntak fra bestemmelsen for utenlandske utøvere i kampaktiviteter med lav til moderat skaderisiko og hvor startbok eller lignende ikke er et krav i utøverens eget land eller i den nasjonale eller internasjonale organisasjonen som utøveren tilhører.

§ 11 skal lyde:

Utøverne skal benytte individuelt tilpasset beskyttelsesutstyr som reduserer risikoen for skade. Godkjenningsnemnda kan fastsette vilkår til beskyttelsesutstyr som må benyttes for den enkelte kampaktivitet. Hjelm er ikke obligatorisk beskyttelsesutstyr.

§ 14:

Oppheves.

 

§ 15:

Oppheves.

§ 16 blir ny § 14 og nytt første ledd annet punktum skal lyde:

Godkjenningsnemnda kan gi en søker som har hatt godkjenning til å utøve organisert kampaktivitet som tillater knockout sammenhengene i tre år godkjenning inntil videre.

§ 16 bli ny § 14 og nytt annet og tredje ledd skal lyde:

Dersom en kampaktivitet som står oppført på kampaktivitetslisten ønsker å innføre nye sikkerhetsbestemmelser og/eller konkurranseregler som blir omfattet av forskriftens sikkerhetsbestemmelser i løpet av godkjenningens varighet, må det søkes godkjenningsnemnda om godkjenning til dette.

Kampaktiviteter som står oppført på kampaktivitetslisten skal levere en årlig rapportering til godkjenningsnemnda. Nemnda kan fastsette frist for rapporteringen.

 

2 vedlegg:

Knockoutloven (hos Lovdata)

Knockoutforskriften (hos Lovdata)

Den norske legeforening
Det norske MMA-forbundet
Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Bokseforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges Kampsportforbund
Norges Kickboxing Forbund
Norges Proffbokserforbund
Norges Profesjonelle Bokseforbund
Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet
Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon
Norwegian Muay Thai Association
Politidirektoratet
Politihøgskolen