Høringer

Høring - forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift

Samferdselsdepartementet sender forslag til endringer i ekomlov og ekomforskrift på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2016

Vår ref.: 15/3591

Samferdselsdepartementet sender forslag til endringer i ekomlov og ekomforskrift på høring.

Forslagene gjelder blant annet etablering av rettslige rammer for nettnøytralitet, videreutvikling av reglene om internasjonal gjesting, innføring av eCall system (nødanrop fra kjøretøy), oppdatering av begrepet radioutstyr, samt nødvendige endringer i hjemmelsgrunnlaget for gebyrer til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som følge av at Finansdepartementet har innført et skille mellom sektoravgifter og gebyrer. Det foreslås i tillegg enkelte justeringer og endringer som følge av utvikling og erfaringer fra tiden som har gått siden forrige lovgjennomgang.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden).

Alle interesserte inviteres til å komme med innspill innen 11. mars 2016.

Med hilsen


Jørn Ringlund (e.f.)
Avdelingsdirektør

Jenny Lønn Barvik
Seniorrådgiver

Ericsson AS
Informasjonsteknologi-næringens Forening
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Mediebedriftenes Landsforening
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nei til EU
Mesta AS
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
BKK AS
Broadnet Norge AS
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Kabel Norge
Statsministerens kontor
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
eforum
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forsvarets logistikkorganisasjon
Get
Huseiernes Landsforbund
Ice Norge AS
IKT Norge
Institutt for informatikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Network computing spectrum AS