Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.10.2017

Vår ref.: 17/3159

Høringsnotat med forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits.

Helsepersonell utdannet i land utenfor EØS og Sveits som gjennomgår kompletterende utdanning i regi av norske universitet eller høgskoler, vil i enkelte tilfelle få opplæring og ha prøver som i sitt innhold tilsvarer kravene som er fastsatt for kurs og prøver etter forskrift om tilleggskrav. Det er derfor blitt reist spørsmål om søkere som har gjennomført slike kvalifiseringstiltak kan fritas fra å gjennomføre tilleggskravene. 

Helsedirektoratet fastsetter innholdet i kurs og prøver etter forskriften § 7. Helsedirektoratet er imidlertid ikke i forskriften gitt hjemmel til å frita søkere fra å gjennomføre tilleggskrav.

I høringsnotatet foreslås det en endring i forskriften som åpner for at Helsedirektoratet kan gi søkere fritak for tilleggskrav etter forskriften §§ 4 til 6, dersom de har gjennomgått kvalifiseringstiltak som oppfyller kravene til innhold fastsatt etter § 7.

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene til forskriftsendringer innen mandag 2. oktober 2017. Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettside på adresse:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endring-i-forskrift-om-tilleggskrav-for-autorisasjon-for-helsepersonell-med-yrkeskvalifikasjoner-fra-land-utenfor-eos-og-sveits/id2564866/

Spørsmål til forslagene kan rettes til seniorrådgiver Pia Grude på e-post piag@hod.dep.no eller telefon 22 24 86 16.

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsuttalelse.

Høringsinstanser:

Akademikerne

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

Apotekforeningen

 

Den Norske Jordmorforening

Den norske tannlegeforening

Den norske legeforening

Departementene

 

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesorganisasjonen FO

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Hovedorganisasjon Virke

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

 

Landets fylkesmenn

Landets fylkestannleger

Landets helseforetak

Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Optikerforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Ortopediingeniørers Forening

Norske Ortoptister Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

PARAT Helse

Pasient- og brukerombudene

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 

Riksrevisjonen

 

Sametinget

Spekter

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Studieforbundet Folkeuniversitetet

 

UNIO

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsforbundet

Utdanningsdirektoratet

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening