Høring - Forslag til endring i forskrift etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften)

Justisdepartementet sender på høring forslag om endring i forskrift av 15. februar 1983 nr 86 etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2007

Vår ref.:

Høringsinstanser ifølge liste  

Deres ref.


Vår ref.
2007/06293 SIA

Dato
19.10.2007

 

Høring - Forslag til endring i forskrift etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften)

 

1. Innledning

Justisdepartementet sender på høring forslag om endring i forskrift av 15. februar 1983 nr 86 etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften). 

Den foreslåtte forskriftsendringen omfatter § 1-1 om godtgjørelse til lagrettemedlemmer, meddommere fra alminnelig utvalg og forliksrådsmedlemmer som gjør tjeneste i tingretten i sak som behandles etter lov om umyndiggjørelse. Forslaget er i samsvar med forslaget i St. prp. nr. 1 (2007 – 2008) for Justisdepartementet, jf. side 65, under kap. 414 post 01. Endringene foreslås satt i kraft fra 1. januar 2008.

Forslaget går ut på å fjerne godtgjørelse etter rettsgebyrforskriften § 1-1 til ansatte som beholder lønn av sin arbeidsgiver når de tjenestegjør i retten. Det tas forbehold for endringer som følge av den videre budsjettprosessen. Vi ber om høringsuttalelser innen 1. desember 2007. Uttalelser bes sendt per post til Justis- og politidepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post til adressen hanne.messel@jd.dep.no.

Vi ber om at adressatene vurderer om høringsbrevet bør forelegges for underliggende etater eller andre innen egen sektor som ikke står på adressatlisten.

2. Forslaget

Etter forskrift av 15. februar 1983 nr 86 etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften) § 1-1 gis godtgjørelse på kr 250 for hver dag eller del av dag som går med til møte på rettsstedet i saken for lagrettemedlemmer, meddommere fra alminnelig utvalg, og forliksrådsmedlemmer som gjør tjeneste i tingretten i sak som behandles etter lov om umyndiggjørelse. Etter rettsgebyrforskriften § 1-4 kan retten, i den utstrekning det finnes rimelig, i stedet for godtgjørelse etter § 1-1 tilkjenne dekning for legitimerte utlegg og/eller tapt arbeidsfortjeneste.

Vervet som meddommer må ses på som en samfunnsplikt. Vervet honoreres i dag med godtgjørelse eller dekning av utlegg og/eller tapt arbeidsfortjeneste. Med dagens regler oppstår likevel en forskjellsbehandling av arbeidstakere som beholder lønn fra arbeidsgiver og de som trekkes i lønn under tjenestegjøring i retten. Arbeidstakere som ikke mottar lønn fra arbeidsgiver under tjeneste i retten kan enten motta godtgjørelse på 250 kroner etter rettsgebyrforskriften § 1-1 eller kreve dekning av tapt arbeidsfortjeneste etter rettsgebyrforskriften § 1-4. Disse får uansett ikke utbetalt større beløp enn det som tilsvarer deres ordinære lønn, da så si ingen vil ha en lønn som er lavere enn 250 kroner dagen. Arbeidstakere som beholder lønn fra arbeidsgiver når de gjør tjeneste i retten får derimot, i tillegg til sin ordinære lønn, en godtgjørelse på 250 kroner per dag. Denne forskjellsbehandlingen foreslås fjernet.

Forslaget går ut på å fjerne godtgjørelsen på 250 kroner til personer som beholder lønn fra arbeidsgiver under permisjon som gis for tjenestegjøring som nevnt i rettsgebyrforskriften § 1-1 første ledd bokstav a-c.

Det gjøres oppmerksom på at forslaget ikke vil ha konsekvenser for personer som verken mottar lønn fra arbeidsgiver ved tjenestegjøring i retten eller har krav på dekning av tapt arbeidsfortjeneste etter rettsgebyrforskriften § 1-4. Arbeidsledige, trygdede, pensjonister, studenter mv. vil fortsatt ha krav på godtgjørelse på 250 kroner. Videre vil alle som gjøre tjeneste selvsagt fortsatt ha krav på skyssgodtgjørelse etter statens regulativ.

3. Endringsforslag

I forskrift av 15. februar 1983 nr 86 etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften) gjøres følgende endring;

§ 1-1 skal lyde :

Godtgjørelsen settes til kr 250 for hver dag eller del av dag som går med til møte på rettsstedet i saken for:

a) Lagrettemedlem,
b) Meddommer som tas av det alminnelige utvalg,
c) Forliksrådsmedlem som gjør tjeneste i tingretten i sak som behandles etter lov om umyndiggjørelse.

Det skal ikke foretas reduksjon i godtgjørelsen som følge av at saken faller bort eller blir utsatt.

Strekker tjenestegodtgjøringen seg utover 5 dager, kan retten i særlige tilfelle forhøye godtgjørelsen.

Godtgjørelse etter første eller tredje ledd gis ikke til personer som beholder lønn fra arbeidsgiver under permisjon som gis for tjenestegjøring etter første ledd bokstav a-c.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til forskriftsendring er omtalt i St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Justisdepartementet. Forslaget er beregnet å gi et mindreforbruk i 2008 på 9 mill. kr.

Med hilsen

Wenche L. Kverneland
avdelingsdirektør
                                                                   Hanne Messel
                                                                   rådgiver 

Departementene
Høyesterett
Agder lagmannsrett
Borgarting lagmannsrett
Eidsivating lagmannsrett
Frostating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Hålogaland lagmannsrett
Asker og Bærum tingrett
Bergen tingrett
Drammen tingrett
Halden tingrett
Hedemarken tingrett
Indre Finnmark tingrett
Kristiansand tingrett
Nedre Romerike tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Oslo byfogdembete
Salten tingrett
Stavanger tingrett
Sunnmøre tingrett
Trondheim tingrett
Øst-Finnmark tingrett
Oslo kommune
Bergen kommune
Trondheim kommune
Stavanger kommune
Kristiansand kommune
Fredrikstad kommune
Tromsø kommune
Domstoladminstrasjonen
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Politidirektoratet
Norsk tjenestemannslag
Statens lånekasse for utdanning
Statens seniorråd
Den Norske Advokatforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon

Til toppen