Høring - forslag til endring i forskrift til lov om straffegjennomføring § 3-13, om dagpenger

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.07.2013

Vår ref.: 13/1207 - MGR

Høring - forslag til endring i forskrift til lov om straffegjennomføring § 3-13, om dagpenger

  

1.   Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 22. februar 2002 nr. 183 om straffegjennomføring vedrørende dagpengesats for domfelte som gjennomfører straff i institusjon eller sykehus etter straffegjennomføringsloven § 12 og § 13.

Departementet foreslår å endre dagpengesatsen til domfelte som gjennomfører straff i institusjon eller sykehus til ordinær sats for dagpenger.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansen vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen. Høringsbrevet er også tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/jd og www.kriminalomsorgen.no.

Merknader til forslaget bes sendt Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, innen 2. juli 2013. Spørsmål kan rettes til førstekonsulent Marianne Grønli på samme adresse eller på tlf. 22 24 55 39.  

2.   Gjeldende rett

Det følger av straffegjennomføringsloven § 19:

«Domfelte som gjennomfører straff i fengsel, eller utenfor fengsel etter §§ 12 og 13, kan tilstås dagpenger. Satsene fastsettes av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning».

Ordinær sats for dagpenger tilstås domfelte eller varetekstinnsatte som er sysselsatt på dagtid, som for eksempel ved arbeid, programvirksomhet, opplæring eller andre tiltak innenfor aktivitetsplikten. Det følger av rundskriv nr. 1/2013 av 3. januar 2013 fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning at ordinær sats for dagpenger f.o.m. 1. januar 2013 er kr 60,50.  

For innsatte som gjennomfører straff i institusjon eller sykehus i medhold av straffegjennomføringsloven § 12 og § 13, følger det av forskriften § 3-13 syvende ledd at dagpenger tilstås etter sats for stønadspenger. I henhold til rundskrivet er gjeldende sats for stønadspenger kr 42,00.

3.   Bakgrunn for forslaget

Det er i dag forskjell i dagpengesatsen for domfelte som soner straffen i fengsel og domfelte som soner straffen i institusjon eller sykehus. Dagpenger er ikke ment å være lønn for arbeid domfelte gjør i fengselet, men en godtgjøring som blant annet kan dekke behov for toalettartikler, røyk og andre kioskvarer.

Domfelte som soner staffen i institusjon eller sykehus har ikke samme mulighet til å delta i aktiviteter som gir grunnlag for dagpenger etter ordinær sats.  Likhetshensyn taler for at domfelte som gjennomfører straff i medhold av straffegjennomføringsloven §§ 12 og 13, får dagpenger etter samme sats som domfelte som gjennomfører straff i fengsel.  

Forslaget støtter også opp under Justis- og beredskapsdepartementets ønske om å legge bedre til rette for økt bruk av § 12-soning i saker hvor forholdene tilsier slik gjennomføring. Det vises her til at mange innsatte har rusproblemer, og at større grad av likebehandling kan være med på å motivere flere til å søke behandling for rusproblemene.

Forskriften § 3-13 syvende ledd, annen og tredje setning vil gjelde tilsvarende som i dag.

Retningslinjene til straffegjennomføringsloven foreslås harmonisert i tråd med forslaget til forskriftsendringen.

4.   Administrative og økonomiske konsekvenser

Forslaget vil innebære en økt kostnad på bakgrunn av at dagpengesatsen for domfelte som gjennomfører straff i institusjon eller sykehus økes fra kr 42,00 til kr 60,50. Det forutsettes at kriminalomsorgen dekker kostnaden innenfor eksisterende rammer.

5.   Forslag til forskriftsendring

Nytt syvende ledd til § 3-13 i forskrift til lov om straffegjennomføring kan lyde:

Domfelte som gjennomfører straff i institusjon eller sykehus etter straffegjennomføringsloven § 12 og § 13 skal i alminnelighet tilstås dagpenger etter ordinær dagpengesats. Det er en forutsetning for utbetalingen at den domfelte ikke mottar dagpenger eller lignende godtgjøring fra den institusjon som vedkommende er overført til. Dersom den domfelte er trygdet bortfaller dagpengene ved overføring etter straffegjennomføringsloven § 12 og § 13, jf. folketrygdloven § 3-27 og § 3-28.

 

Med hilsen
Marianne Vollan
ekspedisjonssjef e.f.

Sissel Kofoed
avdelingsdirektør

 

 • Kriminalomsorgens sentrale forvalting
 • Kriminalomsorgen region nord
 • Kriminalomsorgen region sør
 • Kriminalomsorgen region sørvest
 • Kriminalomsorgen region vest
 • Kriminalomsorgen region øst
 • Kriminalomsorgens IT-tjeneste KITT
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Arbeidsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Norsk forening for kriminalreform KROM

 

Til toppen