Høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig veg

Høring av forslag til endringer i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova) i ett nytt kap. II A som regulerer det statlige tilsynet knyttet til riksveginfrastrukturen for transport på offentlig veg (Vegtilsynet).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.04.2016